Koolielu

Robootika


ROBOOTIKA

4. - 9. klasside õpilastele:
esmaspäeviti kell 12.50-15.25
Juhendavad õpetajad Laine Aluoja ja Janek Marrandi

1. - 3. klasside õpilastele toimuvad 5 korda nädalas
Juhendajad Reine Reiska, Külli Jäätma, Merit Puna

Robootika huviringis tutvutkse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega.
Robootikaringi eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.
Õpilastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika
kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.
Õpilased tutvuvad elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdedega, lugema skeeme ja ühendama komponente.
Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LeGo Mindstorms  EV3 robotikomplekte ja LEGO ViDo2.0 komplekte, mille kasutamine on
lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks.
Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema
arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.
Maakonna robootika http://jarvamaarobootika.weebly.com/
Ringi õpilastel on võimalus osaleda erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel.

CodeWeek 2019 http://informaatika.pbworks.com/w/page/136016301/CodeWeek2019

TÖÖTOAD õpilastele 7. - 11. oktoober

TÖÖTUBA Türi Lasteaia Metsaottide rühmas
21. oktoober 2019

ÜLEVAADE MEIE KOOLI ÕPILASTE TEGEVUSTEST:
http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/103960521/Robootika

Seadmete kasutamine
LEGO Education WeDo 2.0
* algklassides  keskuste päeval õppeainete lõimimisel õppetegevuse huvitavamaks muutmisel ning  robootika ringis.
 Käeline tegevus – juhendi järgi mudeli ehitamine.
Matemaatika – „Jalgpallur“ - mõõtmine, kui kaugele lendab pall (pallid erinevast materjalist); probleemülesannete lahendamine.
Inimeseõpetus – „Fännid“ - kuidas käituda avalikes kohtades. „Laev“ – ohutus - nii laeval, kui vees.
Loodusõpetus – loomad, linnud ja roomajad ning lisainfo uurimine nende kohta („Lõvi“, „Alligaator“, „Suur lind“); jõud, liikumine, kiirus, tasakaal („Spinner“).
Muusika – „Trummilööv ahv“. Erinevad rütmid, erinevad trummid, laulule õige rütmi programmeerimine.
* HEV õpilased- erinevate õpioskuste ja peenmotoorika arendamine läbi mängulise ja käelise tegevuse. 
* 1. – 3. klasside õpilaste robootika ring
* 4. - 9. klassis  NutiLabori ringi tegevustes ( robootika – robotite ehitus ja neile liikumise programmeerimine)
* 7. klassis tehnoloogia ja informaatika tunnis  robotite konbstrueerimiseks ja  tegevuste programmeerimiseks
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/lego-wedo20.html

Dash ja Dot Wonder robootikakomplekt
Eesti keel – jutustamisoskus (loodud tegelasega seotud loo välja mõtlemine), kaaslastele esinemine, kuulamisoskus.
Väärtuskasvatus - koostöö kaaslastega, suhtlemisoskuse arendamine.
Informaatika – piltprogramm,  programmeerimine, programmi muutmise võimalused.

Materjalid: http://jarvamaarobootika.weebly.com/dach-and-dot.html

LEGO EV3
* HEV õpilased- erinevate õpioskuste ja peenmotoorika arendamine läbi mängulise ja käelise tegevuse. 
* 4. - 9. klassis  NutiLabori ringi tegevustes ( robootika – robotite ehitus ja neile liikumise programmeerimine)
* 7. klassis tehnoloogia ja informaatika tunnis  robotite konbstrueerimiseks ja  tegevuste programmeerimiseks
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/ev3.html

Makey Makey Classic ja GO
* 1. – 6. klasside õpilaste ja väikeklassi õpilaste õppimise motiveerimiseks muusikaõpetuses (vastavalt õppekavale)
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/makey-makey.html

OzoBot EVO
* 4. – 7. klasside õpilaste õppimise motiveerimiseks tehnoloogiaõpetuses ja matemaatikas
* 8. klassis ja 9. klassis õpilaste õppimise motiveerimiseks matemaatika, füüsika ja geograafia õppimisel
* väikeklassi õpilaste õppetegevuse motiveerimiseks loodusainetes, informaatikas ja matemaatikas
Materjalid:
http://jarvamaarobootika.weebly.com/ozobot.html


Kasutajate arv

1. - 3. klass - 155 õpilast, 4. - 9. klasside robootikaringid (32 õpilast) , 5. klass (62 õpilast), 6. klass (52 õpilast), 7. klass (52 õpilast), 8. klass (57 õpilast)