Nõustamine


HEV-koordinaator 

HEV õpilaste info kaardistamine koostöös õpetajatega, tugispetsialistidega ja lapsevanematega, ümarlaudade korraldamine (HEV õpilasele sobiva õppevormi või tugiteenuse määramiseks ning rakendatud tugiteenuste tagasiside saamiseks), HEV õpilaste dokumentatsiooni haldamine, koolisiseste tugimeetmete rakendamise koordineerimine ning tulemuslikkuse jälgimine.

Ave-Maria Tootsi
e-mail ave-mariatootsi@tyripk.ee

Nõustaja

Laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut, nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, nõustab ja toetab õpetajaid ja toetab ning nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.

Birgit Mallas
e-mail birgitmallas@tyripk.ee
E 8-13 ja N 11-16

Sotsiaalpedagoogid

Suhtlus laste ja vanemate ning õpetajatega. Õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Margit Miller
e-mail  margitmiller@tyripk.ee 
Evelin Metsis
e-mail  evelinmetsis@tyripk.ee

Abiõpetajad

Tunnis õpilaste õppe toetamine, tähelepanu koondamine õpiülesannetele. Õpetajate abistamine tunnis. Õpilase käitumise toetamine vahetundides. Vajadusel järelvastamisel/ kodutööde õppimise juhendamine peale tunde.

Karmen Zarovski 
e-mail karmenzarovski@tyripk.ee 
Ülle Reiljan
e-mail ullereiljan@tyripk.ee
Helen Bergmann 
e-mail helenbergmann@tyripk.ee
Maia Järvela 
e-mail maiajarvela@tyripk.ee

Õpiabiõpetaja

Õpiabitundide läbiviimine rühmas ja individuaalselt. Koostöö klassiõpetaja ja aineõpetajatega.
 

PGS § 58.  Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes 

HEV-koordinaator 

HEV õpilaste info kaardistamine koostöös õpetajatega, tugispetsialistidega ja lapsevanematega, ümarlaudade korraldamine (HEV õpilasele sobiva õppevormi või tugiteenuse määramiseks ning rakendatud tugiteenuste tagasiside saamiseks), HEV õpilaste dokumentatsiooni haldamine, koolisiseste tugimeetmete rakendamise koordineerimine ning tulemuslikkuse jälgimine.

Ave-Maria Tootsi
e-mail ave-mariatootsi@tyripk.ee

Nõustaja

Laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut, nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, nõustab ja toetab õpetajaid ja toetab ning nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.

Birgit Mallas
e-mail birgitmallas@tyripk.ee
E 8-13 ja N 11-16

Sotsiaalpedagoogid

Suhtlus laste ja vanemate ning õpetajatega. Õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Margit Miller
e-mail  margitmiller@tyripk.ee 
Evelin Metsis
e-mail  evelinmetsis@tyripk.ee

Abiõpetajad

Tunnis õpilaste õppe toetamine, tähelepanu koondamine õpiülesannetele. Õpetajate abistamine tunnis. Õpilase käitumise toetamine vahetundides. Vajadusel järelvastamisel/ kodutööde õppimise juhendamine peale tunde.

Karmen Zarovski 
e-mail karmenzarovski@tyripk.ee 
Ülle Reiljan
e-mail ullereiljan@tyripk.ee
Helen Bergmann 
e-mail helenbergmann@tyripk.ee
Maia Järvela 
e-mail maiajarvela@tyripk.ee

Õpiabiõpetaja

Õpiabitundide läbiviimine rühmas ja individuaalselt. Koostöö klassiõpetaja ja aineõpetajatega.
 

PGS § 58.  Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes