Ainekavad


Õppekava 2. osa

Ainekavad

I Kooliaste

1. AINEVALDKOND “KEEL JA KIRJANDUS

Eesti keel

Kirjandus

2. AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED

A - võõrkeel
Inglise keel

B - võõrkeel
Saksa keel
Vene keel

3. AINEVALDKOND “MATEMAATIKA

Matemaatika

4. AINEVALDKOND “LOODUSAINED

Loodusõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Keemia

5. AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED

Inimeseõpetus

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

6. AINEVALDKOND „ KUNSTIAINED

Muusika

Kunst

7. AINEVALDKOND “TEHNOLOOGIA

Tööõpetus

Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogiaõpetus

8. AINEVALDKOND „KEHALINE KASVATUS“

Kehaline kasvatus

9.VALIKKURSUSED

Informaatika

Loovus

Väärtuskasvatus

Ettevõtlikkusõpe

 

 

Õppekava 2. osa

Ainekavad

I Kooliaste

1. AINEVALDKOND “KEEL JA KIRJANDUS

Eesti keel

Kirjandus

2. AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED

A - võõrkeel
Inglise keel

B - võõrkeel
Saksa keel
Vene keel

3. AINEVALDKOND “MATEMAATIKA

Matemaatika

4. AINEVALDKOND “LOODUSAINED

Loodusõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Keemia

5. AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED

Inimeseõpetus

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

6. AINEVALDKOND „ KUNSTIAINED

Muusika

Kunst

7. AINEVALDKOND “TEHNOLOOGIA

Tööõpetus

Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogiaõpetus

8. AINEVALDKOND „KEHALINE KASVATUS“

Kehaline kasvatus

9.VALIKKURSUSED

Informaatika

Loovus

Väärtuskasvatus

Ettevõtlikkusõpe