e-kursuse loomine e‑õppe keskkonnas VIKO

e-kursuse kavandamine

e-kursuse all mõeldakse õpetamist osaliselt või täielikult arvuti ja interneti abil. Kursus peab sisaldama järgnevat:

·      kursuse info (kursuse täpne nimetus koos ainekoodiga ning ainepunktide arvuga; läbiviija; kursuse lühitutvustus; toimumise aeg; sihtgrupid (kas on mõeldud kõigile huvilistele või kindlale sihtgrupile); vajalikud eelteadmised; kontaktandmed täpsema info saamiseks);

·      e-õppe keskkonna kasutamise juhend (VIKO kasutamise juhend);

·      kursuse eesmärgid - loodetavad õpitulemused;

·      ainekava sh individuaalse töö juhend – õpijuhis;

·      õppematerjalid - materjal peab olema huvitav, väljendusrikas ja kergesti loetav. Materjali loetavaks tegemisele aitab kaasa selle loogiline ülesehitus ja liigendamine. Rõhutama peab olulist infot. Üksikutele teksti osadele saab tähele­panu pöörata kirja fondi, suuruse või värvi muutmisega. Tekstile tuleks lisada sobivas koguses visuaalset materjali (graafikuid, jooniseid, tabeleid, fotosid, audio- ja videomaterjale). Kasuks tuleb ka näidete ja linkide lisamine;

·      viited lisamaterjalidele: raamatud, ajakirjad, veeb;

·      suhtlemisvahendid (foorum, postkast) - väga oluline osa veebipõhisel kursusel on õpilaste omavahelise ja õppejõu suhtlemise korraldamine. Ühest küljest aitab see kaasa õpilaste toetamisele suures osas individuaalselt toimuvas õppeprotsessis, aitab läbi arutada ja seeläbi kinnistada omandatud materjali jne. Veebipõhisel kursusel on väga oluline selgelt kindlaks määrata suhtlemise kord, foorumite struktuur, välja pakkuda huvitavad arutelude teemad, kavandada abinõud õpilaste aktiveerimiseks, anda pidevalt nii sisulist tagasisidet kui teavitada õpilasi olulisest kursusega seotud infost, tähtaegadest;

·      ülesanded, sh rühmatööd - ülesanded õhutavad tudengit mõtlema probleemile iseseisvalt, kasutama omandatud teoreetilisi teadmisi, otsima ja omandama vajadusel uusi teadmisi, ning aitavad kursuse käigus jälgida ja määrata õpilase edasijõudmist, Ülesanne peab esitama mõningast väljakutset, kuid olema vastavuses õpituga. Ülesande kirjeldus peaks sisaldama ülesande täitmise eesmärki, selget ja üheselt mõistetavat tööjuhendit; kindlaksmääratud tähtaega ja hindamise kriteeriume. Õpilase poolt ülesande täitmisele peaks järgnema õppejõu/õpetaja poolt tagasiside;

·      hindamisreeglid (Enesetest(id), test(id) jne) - tagasisidestatud eneseteste kasutatakse õppematerjali selgitava osana. Nii õigele kui ka valele vastusele kirjutatakse selgitus, tagasiside. Keerukamate testidega võib asendada ka kontrolltöid.

e-kursuse läbiviimine

Õppetöö toimub õpijuhise - individuaalse töö juhendi järgi. Kursust saab üles ehitada - kursuse edenemist jälgida ajakava abil. Õppetööd suunatakse ja toetatakse foorumis tekitatud diskussioonidega. Foorumit saab kasutada ka õpilaste toetamiseks, tähtaegade meelde tuletamiseks.

Teemade läbimist, õppetöös osalemist ja õpilaste edenemist saab kontrollida ülesandeid ja teste kasutades.

Õpilastega pidevaks suhtlemiseks, nende praktilistele probleemidele vastamiseks, tähtaegade meelde tuletamiseks, diskussioonide vedamiseks jms on veebipõhisel kursusel soovitav kasutada tuutorit/juhendajat.

Sissejuhatus e-õppe keskkonda VIKO

VIKO on TPÜ Haridustehnoloogia keskuses välja töötatud lihtne veebipõhine õpikeskkond. Õpikeskkond VIKO võimaldab õpetajatel luua kursust ja teha see õpilastele kättesaadavaks interneti vahendusel. Õpetajal on võimalus teha õpilastele internetis kättesaadavaks õppematerjalid, õppetööd puudutav info ja ajakava ning suhelda foorumites.

Töö alustamine ja lõpetamine e-õppe keskkonnas VIKO

Õpikeskkonna kasutamine toimub neljal erineval tasandil – õpilase tasand, õpetaja tasand, kooli administraatori tasand ja VIKO administraatori tasand.

Töö alustamiseks õpikeskkonnas VIKO avage internet ja sisestage aadressireale http://viko.opetaja.ee/.

Avaneb aken õpilase õpikeskkonda sisenemiseks. Õpetaja keskkonda sisenemiseks klõpsake lingil Õpetaja keskkonda sisselogimine ja seejärel täitke lahtrid Kasutajanimi ja Parool ning klõpsake nupul Saada.

 

Avanevas õpikeskkonna aknas, saab luua kursust, kustutada kursust, muuta kasutaja infot ja parooli, saab abi õpikeskkonna kasutamise kohta.

Töö lõpetamiseks ehk õpikeskkonnast väljumiseks klõpsake nupul Logi välja.

 

VIKO struktuur

Õpikeskkonna kasutamine toimub neljal erineval tasandil – õpilase tase (tase 0), õpetaja tase (tase 1), kooli administraatori tase (tase 2) ja VIKO administraatori tase (tase 3).

Tegevused VIKO kasutamisel:

·      tase 0 – õpilane

o   liitub VIKOga (oma klass)

·      tase 1 – õpetaja

o   loob kursuse

o   koordineerib kursust

o   kustutab kursusi

o   kutsub õpilase (tema klassist) kursusele

·      tase 2 – kooliadministraator

o   lisab õpetajad ja klasse

o   kustutab õpetajaid, klasse, õpilasi

·      tase 3 – VIKO administraaror

o   lisab kooli

Õpilase tase

Õpilase tase (tase 0) on kõige väiksemate kasutajaõigustega keskkond. Õpilane saab iseseisvalt registreeruda keskkonna kasutajaks. Õpilasel on õigus muuta oma kasutajainfot; luua foorumis uut teemat ja osaleda olemasolevates foorumites; lisada linke.

Õpetaja tase

Kasutajaõiguste poolest järgmine tasand on õpetaja tasand (tase 1). Õpetajal on õigus luua, kustutada ja koordineerida kursuseid; lisada, muuta ja kustutada õppematerjale (failid, lingid); lisada õpilasi oma kursusele; luua foorumis uut teemat ja osaleda olemasolevates foorumites.

Kooliadministraator

Kolmas tasand on kooliadministraatori tasand (tase 2). Kooliadministraator on õigus lisada, muuta või kustutada klasse ja õpetajaid; muuta õpilaste andmeid või kustutada õpilasi. Kooliadministraatoril on ülevaade VIKO kasutamise statistikast kooli tasandil. Kooliadministraatoril ei ole õigusi õpetajate kursuste sisu loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks. Kooliadministraator saab õpetaja keskkonda kasutada õpetajatega samaväärsete õigustega.

VIKO administraator

Neljas tasand on VIKO administraatori tasand (tase 3). VIKO administraator saab lisada ja kustutada koole

E-õppe keskkonna VIKO kasutamise võimalused

Õpilase võimalused

Õpilasel on õigus:

·      registreeruda kasutajaks;

·      muuta oma andmeid ja parooli;

·      vaadata, kes õpilastest on veel temaga ühel kursusel;

·      vaadata tundide ajakava ja sisu, koduseid töid ja koduste tööde esitamise täht­aegu ning oma hindeid;

·      vaadata ja arvutisse salvestada kursuse materjale;

·      osaleda foorumites;

·      kasutada õpetaja poolt lisatud linke ja ise lisada linke;

·      saata e-kirja.

Registreerumine kasutajaks

Kasutajaks registreerumine toimub internetis aadressil http://viko.opetaja.ee klõpsates lingil Registreeru kasutajaks.

Avaneb aken, milles valige kool. Koolid leiate nimekirjast kui klõpsate nupul  ning kooli saate valida klõpsates kuvatavas koolide nimekirjas oma kooli nimel.

Jätkake registreerumist klõpsates nupul Edasi.

Avaneb aken, milles täitke ankeet.

!      Tärniga * tähistatud väljade täitmine on kohustuslik.

Kasutajanimena on soovitatav kasutada oma ees- ja perekonnanime kokkukirjutatuna (EesnimiPerenimi). Parool mõelge ise. Paroolis ärge kasutage täpitähti (ä, ö, õ, ü), märke ”, #, ¤, %, &, / jne. ja tühikut. Soovitatav on kasutada väiketähti.

 

Kui olete ankeedi täitnud klõpsake nupul Saada. Kui aga otsustate siiski mitte registreeruda klõpsake nupul Tühjenda.

!      Õpilane saab asuda õppetööle ainult siis, kui õpetaja on kutsunud õpilase oma kursusele.

VIKO keskkonda sisenemine

VIKO keskkonda sisenemisel avaneb lehekülg Minu VIKO, milles on võimalus siseneda kursuse leheküljele, muuta kasutajainfot ja parooli ning vaadata koduseid ülesandeid.

Kasutajainfo muutmine

Õpilane saab oma andmeid muuta klõpsates lingil Kasutajainfo muutmine.

Õpilane saab muuta klassi ja e-maili aadressi.

Väga oluline on, et e-maili aadress oleks reaalne ja veatult sisestatud.

Parooli muutmine

Õpilane saab parooli muuta klõpsates lingil Parooli muutmine.

Lahtrisse Praegune parool sisestage see parool, millega keskkonda sisenesite ja lahtrisse Uus parool sisestage see parool, mida hakkate edaspidi kasutama. Uus parool sisestage veel teist korda lahtrisse Parooli kordus. Sisestatud info muutmiseks klõpsake nupul Muuda.

!      Paroolivahetuse järel peate keskkonnast väljuma klõpsates nupul Logi välja  ja uuesti sisse logima kasutades selleks uut parooli.

Hinded

Õpilane saab vaadata kursustel saadud hindeid klõpsates lingil Hinded

Hinnete leheküljel kuvatakse iga kursuse, milles osaletakse, kõik hinded. Arvestuslikud hinded kuvatakse rasvases kirjas. Täpsem info, milliste tööde eest hinded on saadud, asub konkreetse kursuse leheküljel lehel Tunnid.

Kodused ülesanded

Õpilane saab vaadata koduseid ülesandeid klõpsates lingil Kodused ülesanded.

Koduste ülesannete lehel kuvatakse kõikide kursuste kõikide koduste ülesannete tähtajad, kursuse nimi võimalusega liikuda kursuse info lehele ja kodune ülesanne, mille tähtaeg ei ole vanem kui 14 päeva.

Kursuse info

Kursuse info lehel kuvatakse kursuse nimi, õpetaja nimi ning e-maili aadress. Õpilane saab ülevaate kursuse sisust, hindamistingimustest, kasutatavatest õpikutset, kursuse toimumisajast ja ruumist ning konsultatsiooniaegade kohta.

Kursuse info lehel on võimalus ka õpetajale e-maili saata. Selleks klõpsake õpetaja e-maili aadressil. Seejärel avaneb kirja saatmiseks New Message aken.

 

Sisestage kirja teema (Subject:) ja sisu ning klõpsake nupul Send .

Õpilased

Klõpsates alajaotusel õpilased kuvatakse kursusel osalevate õpilaste nimekiri. Õpilaste lehel on võimalus saata kõigile kursusel osalejatele e-maili.

Kursusekaaslasele emaili saatmiseks klõpsake õpilase nimel. Seejärel avaneb kirja saatmiseks New Message aken.

 

Sisestage kirja teema (Subject:) ja sisu ning klõpsake nupul Send .

Kirja saab saata kasutaja ka endale.

Tunnid

Alajaotuse tunnid all saab õpilane vaadata kõiki toimunud tunde koos kuupäeva, tunni sisu, koduse ülesande, selle esitamistähtaja ja hindega. Juhul kui antud tunnil toimus arvestuslik hindamine on hinne rasvases kirjas.

Failid

Alajaotus failid võimaldab õppematerjale arvutisse salvestada. Õpilase kesk­konnas faile lisada ei saa.

Faili arvutisse salvestamiseks klõpsake faili nimel. Avanevas aknas valige kaust, millesse soovite faili salvestada, avage see ning klõpsake nupul Save.

Foorum

Foorumi lehel saab pidada diskussioone erinevatel kursusega seotud teemadel ja viia läbi rühmatöid. Teemasid, sõnumeid ja kommentaare saavad lisada kõik VIKO kasutajad. Õpilased foorumist teemasid kustutada ei saa.

Foorumi lehel kuvatakse teema (sulgudes postitatud sõnumite arv), algataja ja teema loomise aeg.

Foorumis püstitatud teema vaatamiseks klõpsake teema nimel. Avaneval lehel saate lugeda püstitatud teemat ja lisada kommentaari.

 

Kommentaari lisamiseks kõpsake lahtris Sõnum ja sisestage tekst. Kommentaari saatmiseks klõpsake nupul Saada.

Uue teema lisamiseks klõpsake lahtris Teema ja sisestage tekst. Sõnumi sisestamiseks klõpsake vastavas lahtris Sõnum ja sisestage tekst. Teema ja sõnumi postitamiseks klõpsake nupul Saada.

Kui te otsustate teemat ja sõnumit mitte lisada, siis klõpsake nupul Tühjenda.

Lingid

Linkide lehel kuvatakse lingi nimi ja kirjeldus ning võimalus lisada vajalikke veebiaadresse.

Klõpsates loodud lingil VIKO tugi õpetajale avaneb kodulehekülg VIKO keskkonna kasutamise õppimiseks.

 

Lingi lisamiseks klõpsake lingil Lisa link.

Avaneval lehel sisestage lingi nimi, veebiaadress ja kirjeldus. Seejärel klõpsake nupul Saada.

Kui te otsustate linki mitte lisada, siis klõpsake nupul Tühjenda.

 

Õpilaste poolt lisatud lingi juures näidatakse lisaja nimi.

Õpilased ei saa linke muuta ega kustutada.

Õpetaja võimalused

Õpetaja saab:

·      muuta oma andmeid;

·      sisestada kursuse info;

·      kutsuda õpilasi oma kursusele ja eemaldada kursuselt;

·      sisestada tunnid ja kodused ülesanded ning õppetöö toimumise ajakava;

·      sisestada õpilaste hinded;

·      lisada õppematerjale failidena;

·      kasutada foorumit rühmatöödeks ja diskussioonideks;

·      lisada linke.

Minu VIKO

VIKO keskkonda sisenemisel avaneb lehekülg Minu VIKO. Sellel leheküljel näeb õpetaja kõigi olemasolevate kursuste loetelu, saab kursuse nimel klõpsates siseneda kursuse leheküljele, lisada ja kustutada kursuseid, muuta kasutajainfot ja parooli ning vajadusel lugeda VIKO kasutamise juhiseid.

Kasutajainfo muutmine

Õpetaja saab oma andmeid muuta klõpsates lingil Kasutajainfo muutmine.

Õpetaja saab muuta e-maili aadressi.

Väga oluline on, et e-maili aadress oleks reaalne ja veatult sisestatud.

Parooli muutmine

Õpetaja saab parooli muuta klõpsates lingil Parooli muutmine.

 

Lahtrisse Praegune parool sisestage see parool, millega keskkonda sisenesite ja lahtrisse Uus parool sisestage see, mida hakkate edaspidi kasutama. Uus parool sisestage veel teist korda lahtrisse Parooli kordus. Sisestatud info muutmiseks klõpsake nupul Muuda.

!      Paroolivahetuse järel peate keskkonnast väljuma klõpsates nupul Logi välja  ja uuesti sisse logima kasutades selleks uut parooli.

Abi

Leheküljel Minu VIKO on võimalus saada abi VIKO õppekeskkonna kasutamise kohta. Juhiste saamiseks klõpsake lingil Õpetaja tugisüsteem. Teid suunatakse VIKO koduleheküljel olevale Õpetaja tugisüsteemi lehele, kust te leiate juhised veebipõhiste õppematerjalide loomiseks, veebipõhise õppetöö korraldamiseks, VIKO kasutamiseks ja abi õpetaja tugisüsteemi kasutamiseks.

Kursuste lisamine

Kursuse lisamiseks klõpsake lingil Kursuste lisamine. Teile avaneb aken, milles tuleb esmalt sisestada kursuse nimi. Klõpsake lahtris, mille ette on trükitud Kursus: ja sisestage kursuse nimi ning seejärel klõpsake nupul Lisa.

Te saate vastuse, et kursuse lisamine õnnestus.

Järgmine samm kursuse lisamiseks on kursuse sisu loomine. Selleks klõpsake lingil siin.

Teil avaneb leht Kursuse info, milles te saate muuta kursuse nime, sisestada kursusel osaleva klassi, kursuse sisu (kirjelduse), hindamise, õpikud (materjalid), toimumisaja, ruumi ja konsultatsioonide aja.

 

Kursuse info salvestamiseks klõpsake nupul Muuda. Juhul kui te kursuse infot ei soovi muuta, siis klõpsake nupul Tagasi algseis.

Õpilaste haldamine

Õpilaste haldamine toimub alajaotuse Õpilased  lehel. Leheküljel Õpilased saab õpetaja õpilasi oma kursusele lisada ja kursuselt eemaldada ning ülevaate õpilaste tegevustest õppekeskkonnas.

Õpilaste lisamine

Õpilaste lisamiseks klõpsake alajaotusel

ja seejärel lingil Õpilaste lisamine.

Avaneval lehel valige klass ja klõpsake nupul Edasi .

!      Eelnevalt peavad õpilased olema klassi registreerunud.

Õpilaste lisamiseks klõpsake nende õpilaste nime ees olevas ruudus, keda te soovite oma kursusele kutsuda:

ning seejärel klõpsake nupul Lisa

Klõpsates nupul Märgista kõik  lisatakse teie kursusele kõik antud nimekirjas olevad õpilased. Kui te eksisite valikul, siis klõpsake teist korda õpilase nime ees olevas ruudus, siis tühistatakse teie valik. Klõpsates nupul Puhasta valikud  eemaldatakse kõik märgistused.

Kursusel olevate õpilaste nimekiri kuvatakse lehel Õpilased .

Õpilaste eemaldamine

Õpilaste eemaldamiseks kursuselt klõpsake alajaotusel Õpilased  lingil Õpilaste eemaldamine.

Õpilaste eemaldamiseks märgistage eemaldatavad õpilased ning klõpsake nupul Eemalda .

Muudetud õpilaste nimekirja saate vaadata alajaotuses Õpilased .

Tunnid

Õppetundide haldamine toimub alajaotuses Tunnid . Õpetaja saab sisestada kõik tunnid koos kuupäeva, tunni sisu, koduse ülesande ja selle esitamistähtajaga. Antud alajaotuses saab tunde kustutada.

Tunni lisamine

Tunni lisamiseks klõpsake alajaotuses Tunnid  lingil Tunni lisamine.

Avaneval lehel valige tunni kuupäev, kuu ja aasta, sisestage tunni teema, kodune ülesanne ja koduse ülesande tähtaeg. Tärniga * tähistatud väljad tuleb kindlasti täita. Kui sisestatavas tunnis kodust ülesannet ei ole, siis võib vastavad lahtrid (kodune ülesanne ja tähtaeg) tühjaks jätta.

Tunni sisestamise lõpetamiseks klõpsake nupul Saada .

Juhul kui te tundi siiski lisada ei soovi klõpsake nupul Tühjenda .

Tunni sisu kirjelduse vaatamine ja muutmine, tunni kustutamine

Sisestatud tundide kirjelduse vaatamiseks ja muutmiseks avage alajaotus Tunnid . Teile kuvatakse kõik antud kursuse tundide toimumise kuupäevad, tunni sisu, kodune ülesanne, koduse ülesande tähtaeg ja võimalus tunni sisu muutmiseks.

Tunni kirjelduse muutmiseks klõpsake lingil Muuda ja sisestage avanevas aknas muudatus.

Muudatuse kinnitamiseks klõpsake nupul Muuda . Juhul kui te siiski ei soovi muudatust teha, siis klõpsake nupul Taasta algseis .

Tunni kustutamiseks klõpsake nupul Kustuta tund .

Hinded

Alajaotuse Hinded  all saab iga tunni kohta sisestada, muuta ja vajadusel kustutada õpilaste hinded.

Hinnete sisestamiseks või varem sisestatud hinnete muutmiseks klõpsake lingil Muuda.

Sisestage hinne vastava õpilase taga olevasse ruutu ja klõpsake nupul Saada . Juhul kui antud tunnil toimus arvestuslik hindamine tuleb märgistada ruut teksti Arvestuslik hinne kõrval.

!      Õpilased näevad hindeid tundide alajaotuses iga tunni kõrval, arvestuslikud hinded on rasvases kirjas.

Sisestatud hinnete vaatamiseks klõpsake lingil Hinded.

 

Hinde muutmiseks või kustutamiseks klõpsake lingil Muuda ning tehke vastava õpilase nime taga olevas hinde lahtris muudatus või kustutage hinne. Muudatuse kinnitamiseks klõpsake nupul Saada .

Failid ja kaustad

Alajaotuse Failid  all saab õppematerjale üles laadida ja kustutada; luua, toimetada ja kustutada kaustu.

 

Faili lisamine

Korraga saab üles laadida ühe faili. Faili lisamisel on vaikimisi kaustaks peakaust, see tähendab, et fail lisatakse otse failide lehele.

!      VIKO keskkonda ei saa üles laadida faile, mille laiendiks on: .php, .php3, .php4, .cgi, .pl, .phtml, .shtml.

Faili lisamiseks klõpsake lingil Faili lisamine.

Avanevas aknas sisestage lahtrisse Pealkiri: faili nimi. Lahtrisse Kaust: saate valida kausta, millesse te soovite faili üles laadida. Juhul kui teil ei ole kaustu loodud, siis pakub programm vaikimisi Peakausta. Lahtrisse Vali fail: faili lisamiseks klõpsake nupul Brows… , otsige arvutist vajalik fail, klõpsake faili nimel ja klõpsake nupul Open. Väljale Kirjeldus: sisestage faili tutvustav tekst.

Faili lisamise kinnituseks klõpsake nupul Saada . Juhul, kui te siiski otsustate faili mitte lisada, siis klõpsake nupul Tühjenda .

!      Tärniga * märgistatud väljade täitmine on kohustuslik.

Lisatud faile saate vaadata klõpsates alajaotusel Failid .

Siin aknas saate ka faile muuta klõpsates lingil Muuda ja kustutada klõpsates lingil Kustuta.

Faili kustutamine

Faili kustutamiseks avage alajotuse Failid aken klõpsates alajaotuse nimel . Faili kustutamiseks klõpsake faili nime kõrval oleval lingil Kustuta.

Kinnitage otsust klõpsates avanevas dialoogaknas OK. Kui te siiski ei soovi faili kustutage klõpsake nupul Cancel.

Kausta loomine

Faile on võimalik paigutada eelnevalt loodud kaustadesse. Kaustu on võimalik luua üks tase, see tähendab, et kausta sisse alamkausta luua ei saa. Kaustades olevaid faile on võimalik ümber tõsta ühest kaustast teise.

Kausta loomiseks avage alajaotus Failid  ja klõpsake lingil Kaustade toimetamine.

Avanevas aknas klõpsake lingil Kausta lisamine.

Sisestage uue kausta nimi ja kinnitage klõpsates nupul Lisa .

Loodud kaustu saab vaadata alajaotuse Failid  aknas.

Kausta nime taga sulgudes olev arv näitab, mitu faili on antud kaustas.

Kausta ümbernimetamine

Kausta ümbernimetamiseks avage alajaotus Failid  ja klõpsake lingil Kaustade toimetamine. Kausta ümbernimetamiseks klõpsake avanevas aknas lingil Kausta ümbernimetamine.

Sisestage kausta uus nimi ja kinnitage see klõpsates nupule Muud . Tulemust saate kontrollida avades alajaotuse Failid

Kausta kustutamine

Kausta kustutamiseks avage alajaotus Failid  ja klõpsake lingil Kaustade toimetamine. Kausta kustutamiseks klõpsake avanevas aknas lingil Kausta kustutamine

Klõpsake kausta nime ees olevas ruudus (märgistage kaust) ja klõpsake nupul Kustuta .

!      Kausta kustutamisel tuleb arvestada sellega, et koos kaustaga kustutatakse ka kõik selles sisalduvad failid.

Failide tõstmine ühest kaustast teise

Faili ühest kaustast teise tõstmiseks avage alajaotus Failid .

Faili Tööleht tõstmiseks Peakaustast kausta Uus kaust uue nimega klõpsake faili nime kõrval oleval lingil Muuda.

Avanevas aknas valige lahtrisse Kaust: uus kaust Uus kaust uue nimega.

Kinnitage oma valik klõpsates nupul Saada . Juhul kui aga otsustate, et ei soovi faili uude kausta tõsta klõpsake nupul Tühjenda .

Muudatust saate kontrollida alajaotuse Failid  alt.

Kausta Uus kaust uue nimega on lisatud uus fail, mida näitab kausta nime taga sulgudes olev arv (1).

Foorum

Alajaotus Foorum  võimaldab pidada diskussioone erinevatel kursusega seotud teemadel. Foorum koosneb teemadest, mille alla saab lisada sõnumeid ja kommentaare. Uusi teemasid, sõnumeid ja kommentaare saavad lisada kõik VIKO kasutajad.

Õpetajal on õigus postitatud sõnumeid või teemasid kustutada. Teema kustutamisel kustutatakse ka kõik selle all olevad sõnumid.

Teema lisamine

Teema lisamiseks alajaotusesse Foorum täitke väljad Teema ja Sõnum.

 

Teema sisestamiseks Foorumisse klõpsake nupul Saada . Juhul, kui te otsustate siiski mitte uut teemat lisada, klõpsake nupul Tühjenda .

Lisatud teemat saate kontrollida alajaotuse Foorum alt.

Antud näites on kaks teemat Kodune töö ja Uus teema. Teema nime järel sulgudes on sõnumite arvud: esimene näitab viimase 7 päeva jooksul postitatud sõnumite arvu ja teine kõigi sõnumite arvu. Iga teema nimega samal real on teema algataja ja teema postitamise aeg.

Kommentaari lisamine

Kommentaari lisamiseks klõpsake teema nimel ja sisestage oma tekst kommentaari väljale.

Kommentaari saatmiseks foorumisse klõpsake nupul Saada . Juhul, kui te ei soovi kommetaari lisada, klõpsake nupul Tühjenda .

Lisatud kommentaari saate kontrollida alajaotuse Foorum alt klõpsates foorumi teema lingil Uus teema

Teema, sõnumi ja kommentaari kustutamine

Teema või sõnumite kustutamiseks avage alajaotus Foorum ja klõpsake teema lingil, mida soovite kustutada või mille alt te soovite sõnumit kustutada. Avanevas aknas klõpsake lingil Sõnumite kustutamine.

Sõnumite ja kommentaaride kustutamiseks klõpsake sõnumi või kommentaari nime ees olevas ruudus ja klõpsake nupul Kustuta . Kui soovite kustutada kogu teemat, siis piisab kui klõpsate nupul Kustuta teema .

Lingid

Alajaotus lingid võimaldab luua otsetee õppematerjalidele internetis. Siinjuures tuleb arvestada sellega, et korraga saab luua ühe lingi. Õpetajal on õigus linki lisada, muuta ja kustutada, samuti luua ja kustutada kausta.

Linkide leheküljel on kuvatud kõik antud kursusega seotud lingid: lingi nimi, kirjeldus, võimalus muutmiseks ja kustutamiseks. Õpilaste poolt lisatud lingi juures kuvatakse lisaja nimi, õpetaja poolt lisatud lingi juures nime ei ole.

Lingi lisamine

Lingi lisamiseks avage alajaotus Lingid  ja klõpsake lingil Lingi lisamine.

Avanevas aknas täitke väljad Pealkiri:, Aadress:, Kirjeldus:.

Lingi lisamiseks klõpsake nupul Saada . Juhul, kui otsustate linki siiski mitte lisada, siis klõpsake nupul Tühjenda .

Lingi kustutamine

Lingi kustutamiseks avage alajaotus Lingid  ja klõpsake lingi nimega ühel real oleval lingil Kustuta.

 

Kinnitage otsust klõpsates avanevas dialoogaknas nupul OK. Kui te siiski ei soovi linki kustutage klõpsake nupul Cancel.

Linkide kausta loomine

Kausta loomiseks avage alajaotus Lingid  ja klõpsake lingil Kaustade toimetamine.

Avanevas aknas klõpsake lingil Kausta lisamine

Sisestage uue kausta nimi ja kinnitage klõpsates nupul Lisa .

Loodud kaustu saab vaadata alajaotuse Lingid  aknas.

Kausta nime taga sulgudes olev arv näitab, mitu linki on antud kaustas. Peakaustas on 2 linki ja loodud kaustas Uus kaust 0 linki.

Linkide kausta ümbernimetamine

Kausta ümbernimetamiseks avage alajaotus Lingid  ja klõpsake lingil Kaustade toimetamine. Kausta ümbernimetamiseks klõpsake avanevas aknas lingil Kausta ümbernimetamine.

Sisestage kausta uus nimi ja kinnitage see klõpsates nupule Muud . Tulemust saate kontrollida avades alajaotuse Lingid .

Linkide kausta kustutamine

Kausta kustutamiseks avage alajaotus Lingid  ja klõpsake lingil Kaustade toimetamine. Kausta kustutamiseks klõpsake avanevas aknas lingil Kausta kustutamine.

Klõpsake kausta nime ees olevas ruudus (märgistage kaust) ja klõpsake nupul Kustuta .

!      Kausta kustutamisel tuleb arvestada sellega, et koos kaustaga kustutatakse ka kõik selles sisalduvad lingid.

Kursuse kustutamine

Kursuse kustutamiseks avage alajaotus MinuVIKO ja klõpsake lingil Kursuste kustutamine.

Avanevas aknas klõpsake kustutatava kursuse nime järel oleval lingil Kustuta.

Kursuse kustutamise aknas kuvatakse kursuse nimi, kirjeldus, õpilaste arv kursusel, failide arv kursusel, linkide arv kursusel, sõnumite arv foorumis, hinnete arv kursusel, lehekülgede laadimiste arv.

Kursuse kustutamiseks klõpsake väljale Parool: ja tippima klaviatuuril oma VIKO keskkonda sisenemise parooli ja toimingu kinnitamiseks klõpsake nupul Kustuta kursus .

Juhul kui te siiski ei soovi kursust kustutada, siis klõpsake lingil Tagasi.

 

Materjalid koostas Laine Aluoja ©