Tekstitöötlusprogramm MS Word

Sissejuhatus tekstitöötlusesse

Microsoft Word on käepärane ja kergesti omandatav tekstitöötlustarkvara. Lisaks tavafunktsioonidele sisaldab programm mitmesuguseid spetsiifilisi vahendeid, mis aitavad koostada erineva keerukusastmega dokumente sh ka õppematerjale, lisades sinna tabeleid, jooniseid jm.

Töö alustamine ja lõpetamine

Töö alustamiseks valige Start/All Programs/Microsoft Office Word. Avaneb programm Word ja tühi leht (Document 1), kuhu võib koheselt alustada teksti sisestamisega. Kasulik ongi algul nö „must tekst” sisestada ja hiljem see kujundada.

Töö lõpetamiseks on erinevaid võimalusi:

·      dokumendi sulgemiseks valige menüüst File/Close või klõpsake nupul Close Window , klahvikombinatsioon <Ctrl+F4>. Kõikide dokumentide korraga sulgemiseks avage menüü File, hoides samal ajal all klahvi <Shift> ning valige menüüst Close All;

·      programmi sulgemiseks valige menüüst File/Exit või klõpsake nupul Close  <Alt+F4>. Kui mõni avatud töö on salvestamata, küsitakse salvestamise kohta enne väljumist veel kinnitust.

Töökeskkonna elemendid ja kohaldamine

Töökeskkonna elemendid

 

 

Tiitelriba vasakus servas kuvatakse dokumendi ning programmi nimi.

Menüüribal vajaliku menüü nimel klõpsates avaneb rippmenüü, kust saab valida sobiva korralduse. Menüüriba paremas servas on lahter, mille abil saab teha päringuid Wordi spikrisse.

Nupuribadel olevatele nuppudele on välja toodud enamkasutatavad korraldused. Soovitavalt võiks olla kogu aeg ekraanil nupuriba Standard (kõige elementaarsemad korraldused – salvestamine, väljatrükkimine, uue faili loomine jms) ning Formatting (kujundamise korraldused). Kui vajalik nupuriba ekraanilt puudub, valige menüüst View/Toolbars ning klõpsake sobiva nupuriba nimetuse ees.

Juhul, kui kogu info ei mahu aknasse, võimaldab kerimisriba infot aknas kerida.

Tekstikursor näitab kohta, kuhu hakkate teksti sisestama.

Uuendusena on alates versioonist Office XP lisandunud ekraanile tööpaan  (Task Pane). Kõige tavalisemad toimingud on nüüd korraldatud tööpaanidena, mis kuvatakse koos Wordi dokumendiga. See on lisapaneel ekraanipildi paremas ääres, mida saab sisse/välja lülitada menüüst View/TaskPane <Ctrl+F1>. Tööpaanid aitavad kiiremini leida ja kujundada faile.

Joonlaua ekraanile kuvamiseks valige menüüst View/Ruler.

Ekraani allosas olevale olekuribale (Status Bar) on kuvatud informatsioon avatud lehekülje, sektsiooni ja kursori asukoha kohta.

 

Menüüde lühiülevaade

Menüü

Selgitus

File

Failimenüü: uue faili loomine, olemasoleva avamine, salvestamine; lisaks ka lehe seaded, väljatrükkimise korraldus ja viimati kasutatud failide loetelu.

Edit

Redigeerimismenüü: korralduste tühistamine, tekstilõikude ümbertõstmine, kopeeri­mine.

View

Kuvamismenüü: ekraanipildi kuvamine erinevas vaates, nupuribade lisamine ja eemaldamine (Toolbars).

Insert

Lisamismenüü: dokumendile saab lisada leheküljenumbreid, kuupäeva, kellaaega, sümboleid, sisukorda, pilte, faile, välju, kommentaare jm.

Format

Kujundamismenüü: kirjatüübi ja lõigu vormingute valimine, loetelude sisestamine.

Tools

Töövahendimenüü: õigekirja kontrollimine, hulgipostitus, programmi lisavõima­lused.

Table

Tabelimenüü: tabelite koostamine, kujundamine.

Window

Aknamenüü: erinevad võimalused avatud akende kuvamiseks, avatud doku­mentide loetelu.

Help

Abimenüü: abi koos nõustajaga.

 

Alates Word 2000st näidatakse vaikimisi menüüdes enamkasutatavaid korraldusi. Tervikmenüü avaneb, kui klõpsate rippmenüü lõpus oleval kahekordsel noolel. Kui soovite alati näha täismenüüsid, tuleb lisada märgistus menüüs Tools/Customize/Options kontrollruutu Always show full menus.

Wordi dokumendi erinevad vaated

Dokumendiga töötamise ajal on võimalik kasutada erinevaid vaateid.

 

Menüü View/

Vaade

Selgitus

Normal

Normaalvaade: teksti kiireks sisestamiseks, redigeerimiseks ja kujun­damiseks.

Web Layout

Veebipõhine dokumendivaade: näitab taustu ja graafikat nii nagu need on edaspidi koduleheküljel.

Print Layout

Küljendusvaade: kuvab lehekülje nii, nagu see näeb välja prindituna; vajalik vaade päiste ja jaluste koostamiseks, objektide lisamiseks.

Alates versioonist MS Word XP on võimalik säästa ekraaniruumi, peites iga lehekülje üla- ja allservas oleva tühimiku ja lehekülgedevahelise halli ruumi. Lehekülgede piiril muutub hiirekursori kuju Hide White Space  ja vasaku klahviga klõpsates peidetakse ääristeala. Taastamiseks klõpsata hiirega leheküljepiiri tumedale joonele, hiirekursori kuju muutub „nooled väljapoole” Show White Space .

Outline

Struktuurvaade: võimaldab vaadata dokumendi struktuuri, seda ümber paigutada, kopeerida ning reorganiseerida.

 

Dokumendi lugemiseks ning selles liikumiseks on mugav kasutada järgmisi vaateid:

Vaade

Selgitus

Reading Layout

Lugemisvaade: kuvatakse 1 või 2 lehekülge kõrvuti, nii on silmadel lihtsam teksti lugeda, samas saab parandusi teha. Eelneva vaate taastamiseks vajutage klahvi <Esc>. Kui avate näiteks kirja teel saadetud dokumendi, avab Word selle lugemisvaates. Määrangu eemaldamiseks kustutage märgis­tus Tools/Options/General rea eest Allow starting in Reading Layout.

Document Map

Dokumendipaan on eraldiseisev paan, mis kuvab dokumendi pealkirjade loendi. Sobib dokumendis kiireks navi­geeri­mi­seks ja oma asukoha jälgimiseks.

Thumbnails

Pisipildid on eraldiseisev paan, millel kuvatakse iga lehe­külje väikesed kujutised. Pisipildid annavad iga lehekülje sisust visuaalse ülevaate. Pisipiltil klõpsates pääseb otse lehe­küljele.

Full Screen

Täisekraanvaade: kuvab dokumendi ilma ekraani­elementideta. Eelneva vaate taastamiseks vajutage klahvi <Esc>.

 

Enne väljatrükkimist või veebis publitseerimist kontrollige dokumenti eelvaates.

 

Menüüst File/

Valik

Selgitus

Web Page Preview

Veebilehe eelvaade: avaneb olemasolev WWW brauser (veebi sirvimisprogramm) ja näidatakse, kuidas dokument veebibrauseris välja näeb.

Print Preview

Väljatrüki eelvaade: saab vaadata ühte või mitut lehekülge ja teha muudatusi enne väljatrükkimist.

Lehekülje vaate suurendamine/vähendamine

Ekraanil olev dokument võib olla kuvatud erineva suurendusega. Suurenduse muutmiseks võib kasutada nupuribal Standard olevat valikut .

 

 

 

Klõpsates noolel avaneb loend, kus on järgmised valikud:

Valik

Selgitus

?? %

Täpne valik. Sobiva suuruse mitteleidmisel võib selle ise kirjutada.

Page Width

Suurenduse % valitakse Wordi poolt auto­maatselt selliselt, et dokument mahub oma laiuses täpselt ekraanile.

Text Width

Suurenduse % valitakse Wordi poolt auto­maatselt selliselt, et dokument mahub tekstiala laiuses täpselt ekraanile.

Whole Page

Suurenduse % valitakse Wordi poolt auto­maatselt selliselt, et terve leht mahub ekraanile.

Two Pages

Suurenduse % valitakse Wordi poolt auto­maatselt selliselt, et dokumendi kaks lehte mahuvad ekraanile.

Teksti sisestamine

Programmi MS Word käivitamisel avatakse tühi, väikemäärangutega dokument, kuhu võib hakata kohe teksti sisestama. Lühikeste dokumentide juures on soovitatav kõigepealt sisestada tekst ja alles seejärel kujundada dokument. Suuri dokumente (referaadid, juhendid jne) tegema asudes oleks parem esmalt panna paika dokumendi parameetrid ning kirjeldada stiilid ja alles pärast seda hakata teksti sisestama.

 

Teksti sisestamisel tuleb silmas pidada mõningaid põhitõdesid.

!      Tühik pannakse kohta, kust Word võib vahetada rida!

!      Sõnade vahele ja ka pärast kirjavahemärke sisestada üks tühik. Erandiks on alustavad jutumärgid ja sulud. Alustavad ning lõpetavad jutumärgid ja sulud kirjutatakse sõna ümber. See muudab teksti loetavamaks ja hõlbustab hilisemat teksti redigeerimist.

!      Klahvile <Enter> vajutage lõigu lõpus, mitte iga rea lõpus.

Kuku sa, kägu, kuldalindu!

õige

Kuku sa ,kägu ,kuldalindu !

vale

Kuku sa , kägu , kuldalindu !

vale

„ha” on hektari (10 000 m2) tähis.

õige

„ ha ”on hektari( 10 000 m2 ) tähis .

vale

Loetelud dokumendis

Nummerdatud loendite sisestamiseks on hea kasutada Wordi automaatset numereerimist. See võimaldab vajaduse korral loetelu täiendada ja parandada, ilma et numeratsioon segamini läheks.

Loetelud nupuribalt

Ühetasandiliste loetelude sisestamiseks võib kasutada nupuribalt Formatting nuppe Numbering  – numereerimise režiim
või Bullets   – sümbolite re
žiim.

Klõpsates nupuribal kas Numbering või Bullets nupul, lülitub sisse loetelude režiim ning kohe ilmub esimene number või sümbol.

Lõigu lõppedes (vajutus klahvile <Enter>) kirjutatakse järgmise lõigu ette automaatselt vaikimisi väljavalitud sümbol või number.

Loendamise lõpetamiseks vajutage kaks korda klahvile <Enter> või klõpsake uuesti vastaval nupul Numbering või Bullets. Kui hiljem on vaja loetelusse mõnda lõiku lisada või üleliigset kustutada, parandatakse numeratsioon auto­maatselt.

Loetelud menüüst

Kui sisestatud loetelu peab olema mitmetasandiline või on vaja loetelude sisestamiseks mõnda teist tüüpi sümbolit või numbristiili, siis ainult nupuribal olevate võimalustega hakkama ei saa. Enamate võimaluste kasutamiseks tuleb avada dialoogiaken menüüst Format/Bullets and Numbering. Menüüst avaneb dialoogiaken, kus on neli vahekaarti:

 

Vahekaart

Kirjeldus

Bulleted

Loetelud erinevate sümbolitega.

Numbered

Loetelud numbritega, lisaks araabia numbritele võib kasutada rooma numbreid, suuri või väikesi ladina tähti jt.

Outline Numbered

Mitmetasandiline numeratsioon, sobib sisukordade, pealkirjade numereerimiseks; keerukamad numeratsioonid võivad olla kuni 9-tasandilise struktuuriga.

List Styles

Uue numbristiili loomine.

Mitmetasandilise numeratsiooni puhul satuvad lisatavad lõigud eelnevaga samale tasandile. Tasandi muutmiseks kasutada järgmisi nuppe: suurendamine  Increase Indent <Tab>; vähendamine  Decrease Indent <Shift+Tab>.

Nupp Customize…avab dialoogiakna, kus on võimalik muuta eelnevalt valitud numbrite või sümbolite kujundust.

!      Kui soovite loetelus ühe punkti alla kirjutada mitu lõiku, siis peate tegema sundreavahetuse <Shift+Enter>.

Sümbolite sisestamine

Teksti sisestamisel tuleb ikka ette, et on vaja sümbolit, mida klaviatuuril ei leidu, näiteks ° ± G !.

 

Sümboli lisamiseks:

·      viige tekstikursor kohta, kuhu soovite sümbolit lisada;

·      valige menüüst Insert/Symbol.... Avanevast dialoogiaknast Symbol valige sobiv märk;

 

·      nupule Insert klõpsates lisatakse valitud sümbol kursori asukohta.

Sümbolite aknas real Recently used symbols on viimati kasutatud sümbolid. Siit võib neid samuti dokumendile lisada.

Valemite sisestamine

Matemaatiliste objektide (nt murrud, juured, integraalid jms) lisamiseks valige Insert/Object ning valikust Object type valige Microsoft Equation 3.0. Tekkinud tekstikasti sisestage vajalikud valemid kasutades nupuriba Equation.

Üla- ja alaindeksite sisestamine

Ülaindekseid (nt m3, km2) ning alaindekseid (nt H2O, CO2) võib lisada menüüst, kuid klahvikombinatsioone kasutades on mugavam.

Ülaindeksi sisestamiseks:

·      viige tekstikursor kohta, kuhu ülaindeks tuleb (või märgistage sümbol, mis ülaindeksiks läheb);

·      valige menüüst Format/Font ning märkige valik Superscript;

·      väljuge dialoogiaknast nupuga OK;

·      sisestage sümbol;

·      eemaldage menüüst Format/Font märgistus valiku Superscript eest.

J   Samuti saate väljuda ülaindeksi kirjutamise režiimist, kasutades klahvi­kombinatsiooni <Ctrl+tühik>.

J   Ülaindeksi kirjutamise režiimi saate ka klahvikombinatsiooniga <Ctrl+ +> (+ märki ei tohi võtta numbriplokist).

Alaindeksi sisestamiseks:

·      viige tekstikursor kohta, kuhu alaindeks tuleb (või märgistage sümbol, mis alaindeksiks läheb);

·      valige menüüst Format/Font ning märkige valik Subscript;

·      väljuge dialoogiaknast nupuga OK;

·      sisestage sümbol;

·      eemaldage menüüst Format/Font märgistus valiku Subscript eest.

J   Samuti saate väljuda alaindeksi kirjutamise režiimist, kasutades klahvi­kombinatsiooni <Ctrl+tühik>.

J   Alaindeksi kirjutamise režiimi saate ka klahvikombinatsiooniga <Ctrl+ =>.

Dokumendi salvestamine

Info säilitamiseks kettaseadmetel ning dokumendi korduvaks kasutamiseks tuleb dokument pärast vajaliku teksti sisestamist kindlasti salvestada. Dokumendi kergemaks ülesleidmiseks võib kasu­tada failinimedena pikki dokumendi sisu kirjeldavaid nimesid.

 

Töö salvestamiseks võib kasutada üht järgnevatest variantidest:

·      nupuriba nuppu Save ;

·      menüüst File/Save;

·      või <Ctrl+S>.

Esmakordsel salvestamisel avaneb dialoogiaken Save As, kus peab määrama kettaseadme (kausta), kuhu fail salvestatakse, ning faili nime. Nimi võib olla kuni 255 sümbolit pikk, kasutada võib nii suuri ja väikesi tähti kui ka tühikuid. Kuid faili nimes ei tohi olla järg­misi sümboleid / \ > < * ? “ | : ; . Kui mõni neist sümboleist kogemata faili nimesse satub, annab programm sellest kohe teada ning ei luba selle nime all tööd salvestada.

Töö salvestamiseks vajutage nupule Save.

Salvestamine teise kohta või uue nimega

Korduval salves­tamisel kirjutatakse dokument automaatselt sama nimega samasse kohta.

Korraldusega File/Save As... <F12> on võimalik salvestada dokument teise piirkonda või muuta faili nime.

Mitme avatud dokumendi korraga salvestamiseks hoidke menüüd File avades all klahvi <Shift> ning siis on menüüs File korraldus Save All, mis salvestab kõik avatud tööd.

Faili nime täienduseks saate menüüst File/Properties kasutada pikemat kirjeldust võimaldavat dialoogiakent Document Properties. Kui te soovite, et see dialoogiaken iga uue faili salvestamise korral automaatselt avaneks, valige menüüst Tools/Options/Save ja märgistage kontrollruut korralduse Prompt for Document Properties ees. Dokumendi omadusi (teema, märksõnad jne) on kasulik täita, sest nende järgi on võimalik kaduma läinud dokumente otsida.

Ebameeldivate üllatuste vältimiseks on soovitatav kasutada automaatset salvestamist. Selleks märgistage Tools/Options/Save dialoogiaknas Save AutoRecover info every.... Soovitatav auto­maatsalvestamise vahemik on 10 kuni 20 minutit.

Kausta loomine

Esmakordsel salvestamisel on kasulik luua enda kaust ja edaspidi saate oma tööd sellesse kausta salvestada. Siis ei teki probleemi, et fail on kaduma läinud. Kausta loomine on mugav Save As aknas.

Nupule Create New Folder  vajutades avaneb dialoogiaken, reale Name (nimi) sisestage kausta nimi ja vajutage OK. Hiljem saate salvestada oma töid sellesse kausta.

Lehekülje määrangud

Enne töö väljatrükki peaks kontrollima, kas lehekülje määrangud on sellised, et lehe välimus oleks sobilik nii vaatamiseks kui ka väljaprintimiseks. Selleks tuleb paika seada teksti kaugus lehe servadest ja kontrollida, kas dokument on ikka vajalikus asendis, näiteks püstises.

Seda saab teha, kui avada menüü File/Page Setup….

Vahekaart

Võimalikud määrangud

Margins

Äärised:

Teksti kaugus lehe servast:

  Topülemine;

  Bottom – alumine;

  Left vasak ääris;

  Right parem ääris;

  Gutterköitmisriba laius ja asukoht.

 

Lehe orientatsioon:

Portrait püsti;

Landscape pikali.

 

Lehekülgede arv:

Normal tavaline;

Mirror marginspeegelveerised;

2 pages per sheetkaks lehekülge lehel;

Book foldraamatu paigutus (menüü, kutse) või brošüür.

Paper

Lehekülje suurus (formaat A4 21*29,7 cm);

printeri paberisöötja valik dokumendi printimisel.

Layout

Sektsioonide vahetus.

Erinevate päiste ja jaluste määramine.

Vertikaaljoondus.

Kontrollige kõikidel vahekaartidel, kas määrangud kehtivad kogu dokumendi piires (Apply to: Whole document) või kursori asukohast alates (This Point Forward).

Kui edaspidi peavad kõik uued dokumendid olema samasuguste lehekülje määrangutega (paberi suurus, äärised jm), mis te aknast Page Setup valisite, siis tuleks väljuda nupule Default vajutades. Word küsib kinnitust, kas soovite muuta lehekülje kujunduse määranguid. Need muudatused mõjutavad kõiki uusi loodavaid dokumente. Kindel olles vajutage Yes.

Väljudes Page Setup aknast nupulevajutusega OK, jäävad muudatused avatud dokumenti.

Teksti redigeerimine

Ikka tuleb ette, et olemasolevasse teksti on vaja teha parandusi. Enne teksti muutmist tuleb märgistada dokumendi parandatav osa ning seejärel alustada parandama.

Teksti märgistamise võimalused

Teksti märgistamine hiire abil

Hiirt kasutades viige hiirekursor soovitud teksti algusesse, vajutage alla hiire vasak klahv ja vedage üle soovitud piirkonna. Hiireklahvi ei tohi enne vabastada, kui soovitud suurusega plokk on märgistatud. Märgistuse mahavõtmiseks vajutage suvalisele nooleklahvile või klõpsake vasakpoolset hiireklahvi, kui hiirekursor on teksti sees.

Kui tulemus ei ole selline, nagu soovisite, tuleb märgistus maha võtta ja alustada otsast peale!

 

Mõningad lihtsustused hiirega märgistamiseks:

Topeltklõps hiire vasaku klahviga sõna sees

Märgistab sõna

<Ctrl + klõps hiire vasaku klahviga

Märgistab lause

Topeltklõps lõigu ees

Märgistab lõigu

Üks klõps hiire vasaku klahviga rea ees

Märgistab rea

Kolm klõpsu suvalise rea ees või menüüst Edit/Select All <Ctrl+A>

Märgistab kogu dokumendi

Klõps hiirega märgistuse alguses, kerida märgistuse lõppu, vajutada alla klahv <Shift> ja klõps piirkonna lõpus

Märgistab pikema piirkonna alates tekstikursori asukohast

Hoida all klahvi <Alt> ja lohistada üle teksti

Märgistab vertikaalse teksti­ploki (v.a tabelis)

 

Alates versioonist Word XP on võimalik teksti märgistada mitmes eraldiseisvas piirkonnas. Selleks peab esmalt märgistama esimese piirkonna, seejärel vajutama ja hoidma all klahvi <Ctrl> ning märgistama kõik järgnevad tekstipiirkonnad.

Vertikaalne tekstiplokk

Mitu valikut

Teksti märgistamine klaviatuuri abil

Teksti märgistamiseks klaviatuuri abil peab kursori panema kohta, kust märgistamist alustada, vajutama alla klahvi <Shift> ning valiku laiendamiseks kasutama järgnevaid liikumisklahve:

<Shift+ à>

Märgistab sümboli paremal

<Shift+ ß>

Märgistab sümboli vasakul

<Ctrl+Shift+ à>

Märgistab sõna paremal

<Ctrl+Shift+ ß>

Märgistab sõna vasakul

<Shift+End>

Märgistab rea lõpuni

<Shift+Home>

Märgistab rea alguseni

<Shift+ â>

Märgistab ühe rea võrra allapoole

<Shift+ á>

Märgistab ühe rea võrra ülespoole

<Ctrl+Shift+ â>

Märgistab lõigu lõpuni

<Ctrl+Shift+ á>

Märgistab lõigu alguseni

<Ctrl+Shift+End>

Märgistab kursori asukohast dokumendi lõpuni

<Ctrl+Shift+Home>

Märgistab kursori asukohast dokumendi algusesse

Paranduste tegemine dokumendis

Peale dokumenditeksti sisestamist tuleb töö üle vaadata, et vigu sisse ei jääks. Vea avastamisel tuleb see parandada. Teksti kustutamiseks kasutage klaviatuurilt klahve:

<Backspace> kursorile eelneva(te) sümbolite kustutamine

sõ|na

<Delete> – kursorile järgneva(te) sümbolite kustutamine

sõ|na

 

Kui juhtus, et tegite dokumenti eksitavaid parandusi, siis esialgse situatsiooni taastamiseks ei pea sugugi otsast alustama. Word pakub head võimalust tühistada oma viimased ekslikud korraldused.

Korraldus/nupp

Selgitus

Menüüst Edit/Undo nupp Undo

<Ctrl+Z>

Viimaste korralduste tühistamine

Menüüst Edit/Repeat

Viimase korralduse kordamine

Nupp Redo  

Tühistuste tühistamine

!      Teksti sisestamisel kehtib põhimõte, et reavahetuse teeb Word automaatselt ja vaid lõigu vahetuseks tuleb vajutada klaviatuurilt klahvile <Enter>. Sama klahvivajutusega saab vajaduse korral suurendada tühjade ridade arvu lõikude vahel. (Ärge kasutage pikkades dokumentides!) Teksti on parem lugeda, kui see on teemade lõikes liigendatud.

<Enter>

Katkestab lõigu kursori positsioonilt, nihutades teksti rea võrra allapoole.

<Backspace>

Teksti nihutamine tagasi eelmisele positsioonile.

Täheregistri muutmine

Kui soovite valmiskirjutatud teksti hiljem muuta (nt väiketähed suurtähtedeks), pole mõtet teksti kustutada ja uuesti kirjutada, vaid võib kasutada Wordi kujundusvõimalust täheregistri muutmine Format/Change Case… <Shift+F3>.

Eelnevalt märgistage tekst, mida soovite muuta ja seejärel valige avanevast dialoogi­aknast soovitav käsklus (vt järgnev tabel).

 

 

Korraldus

Selgitus

Sentence case

Muudab lause esimese tähe suureks täheks

lower case

Muudab kõik tähed väiketähtedeks

UPPERCASE

Muudab kõik tähed suurtähtedeks

Title Case

Muudab iga sõna algustähe suureks täheks

tOGGLE cASE

Muudab viimati olnud variandi vastupidiseks

Teksti ümberpaigutamine ja kopeerimine

Töö käigus võib tekkida vajadus mingi tekstiosa või objekti ümberpaigutamiseks või kopeeri­miseks teise kohta kas samas dokumendis või hoopis teise dokumenti.

Teksti ümberpaigutamine

Teksti ümberpaigutamiseks ühest kohast teise (ka mõnda teise dokumenti):

1.         märgistage tekst, s.t võtke plokki;

2.         lõigake tekstiplokk menüüst Edit/Cut;
või nupuribalt nupuga Cut
;
või <Ctrl+X>;

3.         märgistage kursoriga teksti sihtkoht;

4.         kinnitage (kleepige) menüüst Edit/Paste;
või nupuribalt nupuga Paste ;
või <Ctrl+V>.

Teksti kopeerimine

Teksti kopeerimise puhul jääb tekst vanasse kohta ka alles.

 

Teksti kopeerimiseks:

1.         märgistage tekst;

2.         tehke koopia menüüst Edit/Copy
või nupuribalt nupuga Copy
või <Ctrl+C>;

3.         märgistage kursoriga teksti sihtkoht;

4.         kinnitage (kleepige) menüüst Edit/Paste;
või nupuribalt nupuga Paste ;
või <Ctrl+V>.

Teksti kujundamine

Teksti kujundamine nupuriba abil

!      Enne kujundamist tuleb märgistada see tekstiosa, mida kujundama asute.

Teksti lihtsaimaks kujundamiseks võib kasutada nupuriba Formatting (kui nupuriba ekraanil ei ole, valige menüüst View/Toolbars/Formatting).

 Highlight – marker, dokumendis olulise info esiletõstmiseks;

 Font Color – teksti värvus.

Teksti kujundamine menüüd kasutades

Kui nupuribal olevatest võimalustest napib teksti kujundamiseks, tuleb enamate võimaluste kasu­tamiseks avada korraldus menüüst Format/Font.

 

Määrang

Kirjeldus

Font <Ctrl+Shift+F>

Kirjatüübi valimine: sagedamini kasutatavad ja hästi loetavad kirjatüübid on Arial, Helvetica, Times New Roman

Font Style

Kirjastiili valimine: korrapärane - Regular, kaldkiri -Italic, rasvane kiri - Bold

Size <Ctrl+Shift+P>

Kirja suuruse määramine: loetav ja enamkasutatav tekst dokumentides on suurusega 12 pt

Font Color

Kirja värvi valimine

Underline style

Teksti allakriipsutamine

Underline color

Värviline allakriipsutus

Effects

Lisaefektid (läbikriipsutatud üla- ja alaindeksid jm)

 

Teksti atraktiivsemaks muutmiseks pakub Word välja terve hulga efekte:

Efekt

Kirjeldus

Näide

Strikethrough

Läbikriipsutus

läbikriipsutus

Double Strikethrough

Topelt läbikriipsutus

topelt

Superscript

Ülaindeks

x2

Subscript

Alaindeks

H2O

Shadow

Vari

Vari

Outline

Kontuur

Kontuur

Emboss

Reljeef

Reljeef

Engrave

Graveering

Graveering

Small caps

Kapiteelkiri, suurte tähtedega tekst, mis eristab suur- ja väiketähti

Kapiteelkiri

All caps

Suurtähtkiri, näitab kogu teksti suurte tähtedega

Suurtähtkiri

 

Akna Font teisel vahekaardil Character Spacing on võimalus teksti sõrendada või kokku suruda. Real Spacing valige märgistatud teksti sõrendamiseks Expanded.

Kujunduse kopeerimine

Kui dokumendis on mitmes erinevas kohas vaja kasutada ühesugust kujundust, siis on seda piisavalt tülikas nuppudelt või menüüst korduvalt valida. Wordis on hea võimalus olemasoleva kujunduse edasikandmiseks.

Nupuribal Standard on nupp Format Painter , millega saab edasi kanda juba loodud kujundust. Selle kasutamiseks märgistage tekst, mille kujundust tahate teisele teksti­osale edasi kanda. Seejärel vajutage nupule Format Painter <Ctrl+Shift+C> ja minge ning “pintseldage” üle see piir­kond (kas sõna, lause, lõik või kogu tekst), millele soovite anda samasugust ilmet <Ctrl+Shift+V>.

Lõigu kujundamine

Enamasti joondatakse tekst vasaku servaga paralleelselt. Samas võib olla vajadus osa tekstilõike paigutada lehekülje paremasse serva, näiteks dokumendi kuupäeva. Word pakub nelja erinevat joondamise võimalust: vasakule-, paremale-, keskele- ja plokkstiilis joondamine.

Teksti horisontaalseks paigutamiseks leheküljel on kõige lihtsam kasutada nupuribalt Formatting teksti joondamise nuppe:

.

 

Korraldus

Seletus

Align Left <Ctrl+L>

Joondamine vasakule

Center <Ctrl+E>

Joondamine keskele

Align Right <Ctrl+R>

Joondamine paremale

Justify <Ctrl+J>

Joondamine plokkstiilis

Line Spacing

Reavahede suurus

Teksti kopeerimine internetist

Internetist materjali kopeerimisel tavalise (Copy - Paste) meetodiga säilib peale „kleepimist” kujundus, mis oli internetis. Et aga sobitada kujundus Wordis oleva kujundusega toimige järgnevalt:

1.         märgistage tekst, mida soovite kopeerida;

2.         valige veebibrauseris menüüst Edit/Copy;

3.         märgistage Wordi dokumendis koht, kuhu soovite materjali paigutada;

4.         valige menüüst Edit/Paste Special.

Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk

Kui dokument on arvutis valmis tehtud ja soovite seda ka paberile saada, tuleb see välja trükkida. Kuid enne dokumendi printimist tuleb veenduda, et teksti, piltide ja tabelite paigutus kogu dokumendi ulatuses vastaks teie soovile. Seda saab kontrollida prindi eelvaatlusrežiimis.

Väljatrüki eelvaatlus

Teksti paigutuse kontrollimiseks tuleb kuvada lehekülg ekraanile täissuuruses.

Prindi eelvaatluseks valige menüüst File/Print Preview <Ctrl+F2>.

Selles vaates saab kontrollida nii vertikaalset kui ka horisontaalset teksti paigutust, objektide asukohta, leheküljevahetusi.

 

Prindi eelvaatlusrežiimist väljumiseks on nupp Close või klaviatuurilt klahv <Esc>.

Dokumendi väljatrükk

Kui olete veendunud, et info paigutus lehel on sobiv, saab asuda tööd välja trükkima.

Lihtsaim võimalus printi­miseks on klõpsata nupuribal nupule Print , mille järel trükitakse välja kogu dokument.

Kui tahate välja trükkida dokumendi lehekülgi valikuliselt, tuleb avada menüü File/Print… <Ctrl+P>. Avaneb printimise dialoogiaken, kus saab määrata:

Korraldus

Selgitus

Printer/Name:

Printeri valik: valikus olevate printerite asukohta ja funktsionaalsust oleks hea teada, see aitab kaasa parema trükise saamisele.

Page Range

Printimise piirkond:

Alltrükitakse välja kogu dokument;

Current Pageprinditakse leht, millel asub kursor;

Pages - prinditakse soovitud leheküljed;

Selection - prinditakse märgistatud osa dokumendist.

Copies

Prinditavate eksemplaride arv:

Collate - eksemplarhaaval või lehe kaupa printimine.

Zoom

 

Pages per sheet - ühele lehele saab printida 1, 2, 4, 6, 8 või 16 lehekülge;

Scale to paper size - väljatrüki paberi suurus, näiteks kui dokument on loodud A4 paberile, valides Pages per sheet 4 ja Scale to paper size - A3 on tulemuseks ühel A3 paberil 4 lehekülge dokumendist (iga lehekülge on vähendatud 50%).

 


 

MS Wordi joonistus­vahendite kasutamise võimalused

Pildi lisamine Wordi pildigaleriist

Pildi lisamiseks Wordiga kaasa tulevast pildigaleriist tuleb esmalt märkida hiirekursoriga pildi jaoks sobiv asukoht ning seejärel valida menüüst Insert/Picture/Clip Art....

Tööpaanilt ClipArt on võimalik paljude piltide hulgast valida sobiv. Kui pilt on valitud, siis hiireklõps pildil lisab pildi dokumenti.

Tööpaanilt Clip Art on võimalik pilte otsida nii oma arvutist kui ka internetist. Selleks märgistada real Search in kas My Collections ja/või Web Collections.

Line Callout 3 (Accent Bar): Piltide organiseerimineLine Callout 3 (Accent Bar): Microsofti kodulehel paiknev pildikoguLine Callout 3 (Accent Bar): Meediatüübi valik
(pildikogu, fotod, filmid, heliklipid)

Line Callout 3 (Accent Bar): Kollektsioonide valik
(kohalik arvuti, Office ja/või interneti pildikogu) 
Line Callout 3 (Accent Bar): Pildiotsing

Pildifaili lisamine dokumenti

Eraldi failidena salvestatud piltide (nt asutuse logod) sissetoomiseks valige menüüst Insert/Picture/From File…. Dialoogiaknas näidake, kus soovitud fail asub ja klõpsake nupul Insert.

Pildid ja fotod internetist

Pilte ja fotosid saab sisse tuua ka otse internetist. Mõningad veebiaadressid, kust on võimalik pilte ja fotosid importida:

http://www.barrysclipart.com

http://www.clipartconnection.com

http://www.free-clipart.net

http://www.freefoto.com

Pilte võib sisse tuua kopeerimise (Copy) ja seejärel kleepimisega (Paste) või võib ka salvestada meelepärased pildid ning hiljem dokumentides kasutada.

Pildi kopeerimine internetist

Pildi kopeerimiseks internetist:

1.         liikuge hiirega pildile;

2.         klõpsake pildil hiire paremat klahvi ning valige Copy;

3.         minge dokumenti ning jälgige, et tekstikursor oleks seal, kuhu tuleb pilt;

4.         kleepige pilt korraldusega Paste.

Pildi salvestamine

Pildi salvestamiseks internetist:

1.         liikuge hiirega pildile, mida soovite salvestada;

2.         klõpsake pildil hiire paremat klahvi ning valige Save Picture As...;

3.         valige salvestamiskoht ning kinnitage nupuga Save.

Piltide töötlemine

Pildi suuruse muutmine

Dokumenti pilti lisades selgub tihti, et pilt on kas liiga suur või vastupidi, liiga väike. Pildi suurust dokumendis on võimalik muuta pilti ümbritsevatest ruudukujulistest punktidest, mis tekivad automaatselt, kui pilt on aktiivne.

Hiirekursor muutub ruudukesel kahesuunaliseks noo­leks. Hoides vasakut hiireklahvi all, saab vedades muuta pildi suurust. Nurgaruudukestest sisse- või väljapoole vedades muutub pildi suurus proportsionaalselt, vahepealsetest ruudukestest lohistades venib pilt proportsioonist välja.


Pildi asukoha muutmine

Vaikimisi tuuakse pilt dokumenti teksti vahele, s.t pildi kõrvale saab kirjutada teksti ainult ühe rea. Kui soovite pilti paigutada teksti sisse, taustaks vms, tuleb valida kiirmenüüst (hiire parema klahvi vajutus pildil) Format Picture/Object…. Vahekaardil Layout/Wrapping Style märgistage sobiv valik.

. 

Pildi asukohta saab lehel hori­sontaalselt joondada, pilti saab paigutada nii tekstist paremale kui ka vasakule poole või hoopis teksti keskele.

Pildi omaduste muutmine

Pildi omadusi (tausta, kontrastsust, tooni jm) on võimalik muuta nupuriba Picture abil. Nupuriba lisamiseks ekraanile valige View/Toolbars/Picture.

 pildi lisamine failist

  pildi värv: värviline; halltoonides; must-valge; vesipilt

* pildi pööramine

* pildi lõikamine

  pildi kokkusurumine, pildi ülevärvimine

 pildi algsete omaduste taastamine

 

Erinevate kujundite joonestamine

Erinevaid jooni, erikujulisi nooli, mitmesuguse kujuga nelinurki, tähti, ringe, ellipseid ja muid kujundeid saab lisada vastavate nuppude abil joonistamise nupuribalt Drawing. Nupuriba lisamiseks ekraanile valige View/Toolbars/Drawing, lülitub sisse joonistusnupuriba:

Erinavate kujundite joonistamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  joon, nool, ristkülik, ellips

 tekstikast

 kujundatud tekst

 struktuurskeem

 pildi lisamine

 tausta/joone värvus, teksti värvus

 joone jämedus/stiil/noolestiil

 varju stiil, kolmemõõtmelisus

 

Näiteks ristküliku joonistamiseks:

·      vajutage hiire vasaku klahviga nupule Rectangle;hiire vasakut klahvi all hoides joonistada sobiliku suurusega ristkülik.

J    Kui on vaja joonistada korrapärast kujundit (nt. ruut, ring), siis hoidke joonistamise ajal all klahvi <Shift>.

Analoogiliselt toimub ka ringide, hulknurkade jm objektide joonistamine slaidile.

Kujundite valikust (AutoShapes) leiab huvitavaid kujundeid, mida kombineerides saab koostada erinevaid skeeme.

Tekstikastide (Textbox) kasutamine

Mõningate dokumentide puhul on vaja teksti/pildi/tabeli kõrvale lisada veel infot. Selleks on Wordis tekstikastid.

Tekstikastide lisamiseks valige Insert/TextBox. Hoidke all hiire vasakut klahvi ja joonistage diagonaalselt tekstikasti suurus. Tekstikasti on võimalik tõsta suvalisele kohale dokumendis.

Tekstikasti paigutamiseks haarake hiirega tekstikasti servast ja lohistage sobivale kohale. Objekti kujundamiseks pange kursor tekstikasti servale ja valige kiirmenüüst Format/TextBox.

Kasutades tekstikasti Textbox , saab ka olemasolevatele kujunditele lisada teksti. Tekstikast on kujund (AutoShape), mille sisu, varjutuse ja äärejoone omadusi saab hiljem muuta.

Töö joonestatud objektidega

Skeemide loomisel on tihtilugu joonistatud objekte vaja tõsta üksteise peale, määrata alumine ja pealmine, kustutada, grupeerida.

Objektide asukoha muutmine

·      Märgistage objekt;

·      lõigake objekt välja – korraldus Edit/Cut  <Ctrl+X>;

·      võtke ette koht, kuhu soovite objekt(id) panna;

·      kleepige - Edit/Paste  <Ctrl+V>.

Samuti võib objekte lohistamise teel ümber paigutada

Objektide kustutamine

Mittevajalike objektide kustutamiseks märgistage objekt hiireklõpsuga ja vajutage klaviatuuril klahvile <Delete>.

Objektide märgistamine

Selleks, et mitut objekti korraga kustutada või anda sama kujundus korraga mitmele objektile, tuleb objektid märgistada. Objektide märgistamiseks kasutage klahvi <Shift>.

Märgistage hiireklõpsuga esimene objekt ja hoides klaviatuurilt all klahvi <Shift> klõpsake hiirega teistel objektidel.

Objektide dubleerimine (kopeerimine)

·      Märgistage objekt;

·      tehke koopia - Edit/Copy  <Ctrl+C>;

·      valige uus asukoht;

·      kleepige - Edit/Paste  <Ctrl+V>.

Hoides lohistamise ajal all klahvi <Ctrl>, tehakse objektist koopia.

Objektide kujundamine

Objektide kujundamiseks on mugav kasutada nupuriba Drawing, mille abil saab muuta objektide täitevärvi, joonevärvi, joone jämedust ning ka joone stiili:

Objektide järjestamine, grupeerimine, joondamine, keeramine, peegeldamine

Joonistamise nupuriba nupp Draw võimaldab erinevaid objekte grupeerida (Group), joondada (Align), keerata (Rotate). Kõigepealt märkige erinevad objektid <Shift> klahviga või hiirega piirkonnast üle lohistades ning valige vastav korraldus nupp Draw valikust.

                                                 

Märgistatud objektide grupeerimine, grupi mahavõtmine ja uuesti grupeerimine

joonistatud objektide järjekord (tuua kõige ette, viia kõige taha, tuua ettepoole, viia tahapoole)

märgistatud objektide joondamine ja järjestamine, keeramine ja peegeldamine

Kujunduse kopeerimine ühelt objektilt teisele

·      Kujundage objekt;

·      märgistage objekt, millelt kujundus võtta ja vajutage nupule Format Painter  või <Ctrl+Shift+C>;

·      märgistage objekt, millele kujundus edasi kanda.

·      pintseldage üle objekt, millele soovitakse kujundus üle kanda või kasutage klahvikombinatsiooni <Ctrl+Shift+V>.

MS Wordi tabelite kasutamise võimalused

Tabulaatori kasutamine

Tabulaatorid on mõeldud teksti täpseks horisontaalseks joonduseks juhul, kui tabeli loomine ei ole mõttekas. Kujunduse seisukohalt oleks kõige kindlam luua tabel. Tabelites on joonduse võimalusi palju rohkem.

Koht, kus kindlalt klahvi <Tab> kasutatakse, on taandrea loomine. Taandrea suurus on vaikimisi 1,27 cm.

!      Ärge kasutage taandrea tegemiseks tühikuklahvi!

 

Kui vajutate klahvi <Tab> lõigu alguses, ei trükita dokumenti mitte tabulatsiooni­­märki, vaid pannakse lõigule natukene teistmoodi määrangud (nagu näha juuresolevalt pildilt). „Nutikad sildid” korrigeerivad selle väikese apsaka ära. Valides korralduse Change Back to Tab, asendatakse esimese rea taandus lõigus tabulatsiooniklahvi vajutusega.

Tabulatsioonimärgiga lõikudele taandridade tekitamine ei ole mõistlik, sest kui tekib vajadus taandread ära võtta, tuleks käia läbi kõik lõigud ja tabulatsioonimärk kustutada. Tehes sama tegevuse aga kujundusvõttega, saab paari hiireklõpsuga kõigilt lõikudelt taandrea ära võtta.

Tabulatsiooniasendid menüüd kasutades

Tabulatsiooni sammu on võimalik muuta menüüst Format/Tabs:

Line Callout 2 (No Border): vaikimisi määratud tabulatsiooni samm

 

Korraldus

Selgitus

Default tab stops:

Vaikimisi määrang

Tab stop position:

Kaugus lehe äärisest

Alignment

Teksti joondus:

Left vasakjoondus;

Center tsentreeriv joondus;

Right paremjoondus;

Decimal joondus koma- või punktikoha järgi;

Bar püstkriips joondatud veergude vahele

Leader

Ühendusjoon tabulatsioonisammu vahel

!      Viimane valik annab hea võimaluse punktiirridade sisestamiseks.

 

Ülearused tabulatsiooniasendid saab eemaldada, märgistades mittesobiva tabulatsiooni kauguse ning klõpsates dialoogiaknas Tabs nupul Clear.

Nupp Clear All kustutab kõik tabulatsioonimärgid märgitud piirkonnas või aktiivses lõigus.

Tabulatsiooniasendite valimine joonlaualt

Tabulatsiooniasendeid saab määrata ka otse joonlaual (Ruler). Joonlaua vasakust nurgast saab valida lisaks vasak‑, tsentreeriv-, paremjoondusele  ning joondusele komakoha järgi , ka püstkriipsu  Bar, lõigu esimese rea taanduse  ja lõigu taanduse . Kasutamiseks klõpsake joonlaua vasakust nurgast ette sobiv märk ning seejärel klõpsake joonlaual kohale, millisel kaugusel seda märki soovite kasutada.

Hiljem tabelit täites liikuge tabulaatorklahviga ning sisestage info.

 

Tabulatsiooniasendite märkimine joonlaual

Tabelite koostamise põhimõtted

Teksti tabeli kujule joondada saab ka tabulaatori abil, aga see on üsna ebamugav ning joondus võib väga kergesti paigast nihkuda. Palju mugavam on mitmeveerulise teksti joondamiseks kasutada Wordi tabeli tegemise võimalusi.

Tabeli loomise võimalused

·      Pange kursor kohta, kuhu tabel peaks tulema;

·      klõpsake hiirega nupul Insert Table  
või valige vastav korraldus menüüst Table/Insert Table;

·      seejärel fikseerige tabeli suurus,
s.t mitmest veerust Number of Columns
ja mitmest reast Number of Rows: peaks tabel koosnema.

 

Fixed column width: - tabeli lahtrite laiused.

AutoFit to contents - veeru laius sõna järgi.

AutoFit to window - tabel üle lehe, kõik veerud võrdse laiusega.

Table style: - tabeli kujundus, saab valida olemasolevate kujunduste hulgast.

Remember dimensions for new tables - jäetakse meelde veergude, ridade arv uuel tabelil.

!      Tabeli täitmiseks ja lahtrites liikumiseks tuleb kasutada klahvi <Tab> või nooleklahve.

Märgistamise võimalused tabelis

·      Terve rea märgistamiseks klõpsake hiire vasakut klahvi rea ees (hiire kursor peab olema  kujuga, mitme järjestikuse rea puhul lohistage).

·      Terve veeru märgistamiseks klõpsake hiire vasakut klahvi veeru peal ().

·      Lahtri märgistamiseks tehke klõps lahtris (aga mitte teksti sees, siis märgistatakse tekst) kui hiirekursor on .

·      Kogu tabeli märgistamiseks viige tekstikursor tabelisse ning valige menüüst Table/Select/Table.

Töö tabeli ridade ja veergudega

Ridade ja veergude lisamine ja eemaldamine

Rea lisamiseks tabelisse märgistage rida, mille ette uut rida soovite, ja valige menüüst korraldus Table/Insert Rows või viige kursor rea taha ja vajutage klahvile <Enter>. Uue rea lisamiseks tabeli lõppu tuleb kursor viia viimasesse lahtrisse ja vajutada klahvile <Tab>.

Rea eemaldamiseks märgistage rida ja valige menüüst korraldus Table/Delete Rows või klahv <Backspace>.

Ridade ja veergude kõrguse või laiuse muutmine

Ridade ning veergude laiust/kõrgust on tabelis kõige mugavam muuta, kui liigute hiirekursoriga ääre- või vahejoonele, ja kui hiirekursor muutub kahe otsaga nooleks, siis lohistage ridade laius/kõrgus sobivaks.

Kui on tegemist väga suurte tabelitega, on menüü Table korraldusega Heading Rows Repeat võimalik ära määrata, et igal järgneval leheküljel kuvatakse tabeli päiserida.

Täpse mõõdu seadmiseks tuleb märgistada rida/veerg ja valida Table/Table Properties. Vahekaardilt  Column määrake veeru laiused, vahekaardilt Row rea kõrgused.

Vahekaardilt Table saate määrata tabeli paigutuse teksti suhtes ja vahekaardilt Cell teksti paigutuse tabeli lahtris.

 

 

Tabeli liigutamiseks viige hiirekursor tabeli üles vasakusse nurka. Sinna ilmub noolekestega ruudukene, kust saab tabelit hiirega lohistades ümber paigutada.

Tabeli suurendamiseks/vähendamiseks otsige tabeli all paremas nurgas tekkiv ruudu­ke ja sellest hiirega lohistades saab tabeli teha suuremaks või väiksemaks.

Lahtrite ühendamine ja tükeldamine

Tabeli lahtrite ühendamiseks märgistage lahtrid ja valige korraldus Table/Merge Cells….

Tabeli lahtri jaotamiseks osadeks valige Table/Split Cells… ja määrake, mitmeks veeruks või reaks lahter tuleb jagada.

Tabeli kujundamine

Tabeli kujundamisel saab kasutada kõiki Wordi kujunduselemente (taustavärvused, joondamised, kirjatüübid, raamid, mustrid, varjutus jm) nagu tavalise teksti puhul.

Olemasoleva Wordi kujunduse lisamine tabelile

Kiiresti saate tabeli kujundatud, kui kasutate Wordi kujundusi. Nende kasutamiseks valige Table/Table AutoFormat…, mis kujundab tabeli Wordi valmis­kujundusega.

Tabeli kujundamine nupuriba kasutades

Kui tahate ise tabelit kujundada, siis kasutage selleks nupuriba Tables and Borders.

Nupp

Nupu nimi

Seletus

 Line Style

Joone stiili valimine

Line Weight

Joone paksuse valimine

Border Color

Joone värvuse valimine

 Border

Plokki võetud osale raami lisamine (valikuvariandina ka diagonaaljoon); vaikimisi tuleb tabeli tegemisel tabeli sees olevate pesade vahele ja ümber kujunduselemendina kaasa peenike must raam, joone eemaldamiseks võtke tabel plokki ja kasutage valikut No Border

Shading Color

Varjutuse värvuse valimine

 Align Top Left

Tabeli pesades oleva info erinev joondamine

Distribute Rows/Columns Evenly

Ridade/veergude kõrguse/laiuse ühtlustamine

Change Text Directions

Teksti orientatsiooni muutmine tabelis

Andmete teisendamine

Teksti teisendamine tabeliks, tabeli teisendamine tekstiks

Wordis on võimalik juba olemasolev tekst tabelisse teisendada.

Esmalt märgistage vajalik tekstiosa ja seejärel valige menüüst Table/Convert/Text to Table....

Avaneb dialoogiaken

Korraldus

Selgitus

Number of columns:

Veergude arv

Separate text at

Eral­daja

Eraldajaks võib olla:

Paragraphs lõiguvahetus

Semicolons semikoolon

Tabs tabulaator

Other mõni muu märk

 

 

Analoogiliselt saab ka olemasolevat tabelit tekstiks teisendada. Märgistage tabel, valige menüüst Table/Convert/ Table to Text... ja näidake eraldaja, millega tabeli lahtrites olev info eraldatakse.

Tabelite joonistamine

Tabelit on võimalik ka ise joonistada. Selleks klõpsake nupuribal Standard asuval nupul Tables and Borders, kontrollige, kas nupp Draw Table  on sisse lülitatud, ning joonistage pliiatsiks muutunud hiirekursoriga soovitud suurusega ja jaotusega tabel. Tabeleid on võimalik joonistada lehele kõrvuti ja üks tabel teise sisse.

Kustutuskummi kujutava nupu Eraser  abil saab vahejooni kustutades pesasid ühen­dada.