Harjutus 1

1.Aktiviseeri lahter C2.

Sisesta sinna tekst: Pagaritöökoda.

Lahtri aktiviseerimiseks vajuta sellel hiire vasakut klahvi või liigu sinna nooleklahviga. Sisestatav tekst ilmub sisestusreale ja pärast [Enter] klahvile või nooleklahvile vajutamist töölehele.

 

2.Sisesta andmed kõrvaloleva

joonise järgi tabelisse.

Lõpeta sisestus nooleklahvi

vajutusega, et liikuda kohe

järgmisele lahtrile.

 

3.Anna esimesele leheküljele

nimi PAGAR 1

 

4.Salvesta oma kausta tabel korraldusega

File->SaveAs failinime alla

PAGARITÖÖKODA.

Harjutus 2

 

1.      Ava harjutuses 1 koostatud tabelifail PAGARITÖÖKODA.

2.      Kopeeri esimeselt leheküljelt tabel järgmisele leheküljele ja anna teisele leheküljele nimi PAGAR2

3.      Lisa tabelisse veel kaks toodet: Tort “Unistus” hinnaga 28  ja Tort “Kohupiima” hinnaga 36, vastavad kogused 15 ja 20.

4.      Lisa 5.rea ette rida ja veeru B ette veerg. Kasutades lahtrite kiirtäitmise võtet sisesta:

            -järjekorranumbrid veergu B ja nädalapäevad 5.ritta alates veerust E,

            -kõigi nädalapäevade kohale 4.ritta tekst Kogus,

            -sisesta kohvisaiade kogused, mis suurenevad iga päevaga 2 võrra.

5. Täida nädalapäevade kogused

            -teesaia ja võisaia kogused ei muutu,

            -kringlikeste arv suureneb 5% ja viinisaiade arv 10% päevas (1.05 ja 1.1 korda),

            -moorapeade arv väheneb iga päevaga 11 võrra (kuid mitte negatiivseks),

            -meekookide arv väheneb ja tortide arv suureneb päevas 2 võrra.

6. Sisesta nädalapäevade lõppu 5.ritta tekst Nädalakogus ja tootenimede alla tekst KOKKU:

7. Kasutades nuppu  AutoSum leia kõikide veergude ja ridade summad ning nende ristsumma (ühe nupu vajutusega).

8. Salvesta .


Harjutus 3

1.      Ava harjutuses 2 salvestatud fail  PAGARITÖÖKODA teine lehekülg PAGAR 2.

2.      Kopeeri see tabel kolmandale leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR3.

3.      Muuda tabelit vastavalt joonisele:

 

Lisa veerud:  Müügihind, Kassa ja Tulu.

 

Pagaritöökoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toode

Omahind

Mügihind

Kogus

Kassa

Tulu

 

 

 

 

 

 

Kohvisai

3

 

100

 

 

Teesai

4,5

 

150

 

 

Võisai

2,5

 

120

 

 

Kringlike

2,25

 

80

 

 

Viinisai

5

 

100

 

 

Moorape

4,5

 

50

 

 

Meekook

3,4

 

75

 

 

Tort"Unistus"

28

 

15

 

 

Tort"Kohupiima"

36

 

20

 

 

KOKKU

89,15

 

710

 

 

 

4.      Kasutades tabelarvutuse valemeid täida tabeli veerud järgmiselt:

 

Müügihind=Omahind*1,15

Kassa = Müügihind *Kogus

Tulu = Kassa-(Omahind *Kogus)

 

Kasuta aadresside sisestamiseks valemisse lahtritele osutamist.

Pea meeles, et  kiirtäitmine kopeerib ka valemeid! Sisesta esialgu valemid esimese toote jaoks ja seejärel kopeeri kiirtäitmisega valemid ka teistesse tabeli lahtritesse.

5.      Arvuta Kassa ja Tulu veergude summad kasutades kiirsummeerimist.

6.      Salvesta.

Harjutus 4.

1.      Ava harjutuses 3 salvestatud fail  PAGARITÖÖKODA kolmas lehekülg PAGAR 3.

2.      Kopeeri see tabel neljandale leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR4.

3.      Märgista pealkiri ja muuda selle kirjaviisi (Arial/ Bold/16).

4.      Märgista kogu tabel. Jooni lahtrid.

5.      Muuda tabeli päise ja tootenimede kirjutamisviisi (Bold/Italic). Too esile kokkuvõtted (tooni lahtrite taustad).

6.      Väljenda hinnad numbritüübiga Currency (Kr), ümarda omahind ja müügihind sajandikeni, kassa ja tulu ühelisteni.

7.      Sobita kõik andmed lahtritesse.

8.      Salvesta.

 


Harjutus 5.

1.      Ava harjutuses 4 koostatud lehekülg PAGAR4.

2.      Tee kõik vajalikud ettevalmistused printimiseks.

3.      Märgista kogu tabel plokina. Kujunda trükipilti printimise eelvaate aknas. Muuda ääriseid nii, et tabel paigutuks lehe keskele. Muuda soovi korral suurendust.

4.      Vaata tabelit PrintPrevjew.

5.      Ära salvestamata.

Harjutus 6.

 

1.      Ava harjutuses 4 koostatud lehekülg PAGAR4

2.      Kopeeri see tabel viiendale leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR5.

3.      Lisa veerg müügihinna veeru ette. Sisesta teksti Omahind asemele Vana OH ja kõrvale lahtrisse Uus OH.

4.      Lisa tabeli päise kohale 2 rida ja sisesta neisse nn. algandmed:

Juurdehindlus ja selle kõrvale lahtrisse 0.25

OH muutus ja selle kõrvale lahtrisse 0.15

Avalda arvud protsendina.

5.      Koosta järgmised valemid esialgu ainult esimesele tootele:

Uus OH = Vana OH + Vana OH* Juurdehindlus.

Müügihind = uus OH + Uus OH* OH muutus.

Ära unusta, et Juurdehindluse ja OH muutuse lahtri aadress on absoluutne (kasuta andmete sisestuse järgi kohe klahvi F4)!

5.      Arvuta tulu valemi järgi: Tulu = Kassa - Uus OH* Kogus

6.      Kopeeri müügihinna, kassa ja tulu valemid kõigile toodetele.

7.      Korrasta tabeli välimust ja salvesta.

Harjutus7.1

 

1.      Ava harjutuses 6 koostatud lehekülg PAGAR5

2.      Kopeeri see tabel kuuendale leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR6.

3.      Märgista plokk, millesse kuuluvad toote nimed ning vana ja uus omahind. Vajuta graafiku loomise nupule ning paiguta graafik tabeli alla.

4.      Muuda graafiku tüüpi ja leia sobiv andmete esitusviis.

5.      Muuda graafiku parameetreid: x-telje märgendeid (nii, et tootenimed oleks kuvatud), y-telje skaalat, legendi paigutust, lisa graafikule pealkiri ja telgedele pealkirjad.

6.      Salvesta  fail.

 

Harjutus7.2

1.      Jätka sama tabeliga .

2.      Märgista plokk, millesse kuuluvad toote nimed ning tulu.

3.      Lisa uus lehekülg (Graafiku lehekülg) graafiku tegemiseks. Anna talle nimeks Graafik1.

4.      Muuda ringdiagrammi parameetreid ja eralda tervikust suurim sektor. Lisa graafikule pealkirjad

5.      Salvesta.


Harjutus 8.

1.      Ava harjutuses 7 koostatud lehekülg PAGAR6

2.      Kopeeri see tabel kuuendale leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR7.

3.      Märgista veerg Uus OH ja kopeeri sinna nende andmete väärtus (vt. harjutus.6).

4.      Vea pealkiri paremale, kustuta päise kohalt OH muutus. Kustuta veerg Vana OH.

5.      Salvesta see tabel.

6.      Kopeeri tabel järgmisele leheküljele ja anna leheküljele nimi PAGAR7a.

7.      Märgista tabel plokina nii, et sellesse kuuluksid ainult tootenimed koos omahinnaga (ilma tabeli päiseta) ja transponeeri tabel olemasoleva tabeli alla.

8.      Lisa tabelisse ridu, et sisestada sinna mingid kuupäevad mistahes järjestuses.

9.      Sisesta toodete hinnad kuupäevade lõikes (Oma valikul).

10.  Sorteeri tabel kuupäevade järjestuses.

11.  Sorteeri ülemine tabel kasvavas järjestuses tulude ja nimede järgi ning kahanevasse järjestusse koguste järgi. Lõpuks sorteeri tabel kasvavas järjestuses omahinna alusel.

12.  Salvesta fail.

 

Harjutus 9.

1.      Ava harjutuses 8 koostatud lehekülg PAGAR7

2.      Kopeeri see tabel seitsmendale leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR8.

3.      Pagaritoodete hindade ja tulude arvestuse tabel on aluseks mitme kuu arvestusele, kusjuures kogused on sisestatud tabelisse päeva tellimuse alusel. Selle tabeli alusel loo 3 kuu tabelid toodete müügitulude kohta ning kokkuvõte kuude keskmiste hindade ja kogutulude arvutuseks.

4.      Tee muudatused alustabelis ja korrasta selle kujundus.

¨      Lisa tabeli päise kohale rida. Sisesta sinna tekst  Päevade arv ja kõrvale lahtrisse vastav number (näiteks: 31)

¨      Veergu kogus sisesta valem: kogus *  päevade arv.

¨      Kasuta päevade arvu absoluutse aadressina nii, et fikseeritud on rida ja veerg

¨      Muuda samuti veeru  Müügihind valemites OH muutus aadress nii, et selle lehekülje aadress oleks suhteline.

¨      Kui oled valemid koostanud esimesele tootele, siis kopeeri neid veergupidi alla teistele toodetele.

¨      Viimistle tabeli kujundus.

5.      Nimeta lehekülg, millel asub alustabel, nimega Jaanuar, lisa leheküljed nimega Veebruar, Märts, Kvartal.

6.      Moodusta grupp (kliki lehekülje lipikul hoides all [Ctrl] klahvi) lehekülgedest Veebruar, Märts ja Kvartal. Kopeeri alustabel kõigile grupi lehtedele.

7.      Muuda grupi lehtedel olevaid andmeid järgmiselt:

¨      Sisesta iga kuu päevade arv tabeli päise kohale. Lisa pealkirja alla kuu nimi.

8.      Salvesta

 

 


Harjutus 10.

1.      Ava harjutuses 9.

2.      Lisa uus leht Kokkuvõte

3.      Liigu leheküljele Jaanuar.

4.      Märgista tabel ja anna käsk [Copy]

5.      Liigu Kokkuvõtte lehele ja anna käsk PastePicture  ([Ctrl]+ Edit ->PastePicture)

6.      Nii kopeeri kõikide kuude ja kvartali tabelid Kokkuvõtte lehele

7.       Lisa lehele päis tekstiga Pagaritöökoja käive kuude kaupa.

 

Harjutus 11.

1.      Ava  lehekülg PAGAR7a.

2.      Kopeeri see tabel järgmisele leheküljele ja anna sellele leheküljele nimi PAGAR10.

3.      Sisesta tabeli alla erinevatesse ridadesse: Keskmine, Maksimaalne, Minimaalne.

4.      Leia funktsioonide abil keskmine hind AVERAGE, maksimaalne hind MAX, minimaalne hind MIN kõikide toodete lõikes. Koosta valemid esialgu esimese toote lahtrisse omahindade alla, seejärel kopeeri need kõigile teistele toodetele.

5.      Lisa tabelile veerg (samas kujunduses kui tabeli ülejäänud veerud), kuhu leia toodangu keskmine hind mingil kuupäeval.

6.      Leia kõigi päevade kohta kokku toodete minimaalne ja maksimaalne hind perioodis.

7.      Korrasta tulemused, esita need kui rahalised väärtused.

8.      Salvesta l.