1.    ARVUTI (computer)

 on programmjuhtimisega elektronseade andmetöötluse automatiseerimiseks.

Arvutid jagunevad:

·                     lauaarvutiteks (desktop)

·                     sülearvutiteks (laptop)

·                     märkmikarvutiteks (notebook)

Riistvara (hardware) – arvuti seadmed (saab katsuda).
Tarkvara (software) – arvuti töölerakendamiseks vajalikud programmid (ei saa katsuda).

2.      RIISTVARA.

1.                    KORPUS (arvuti) võib olla püstine või lapik.
Lülitid:

a.                                  toitelüliti (power)

b.                                  taaskäivituslüliti (reset) – kasutatakse siis, kui arvuti ei allu korraldustele; ei tohi vajutada, kui põleb mõne kettaseadme signaallamp.

2.                   KUVAR (monitor) – muudab arvutis toimuva nähtavaks; iseloomustatakse ekraani diagonaaliga tollides (14,15,17-21).

3.                   HIIR (mouse) – abivahend arvutiga suhtlemiseks, koos hiire liigutamisega liigub ekraanil kursor.

4.                   KLAVIATUUR (keybord)- võimaldab arvutisse korraldusi sisestada.

5.                    LISASEADMED:

a.                                  Printer – arvutis salvestatud info trükkimiseks.

b.                                  Skanner – teksti või graafiliste kujutiste elektrooniliseks lugemiseks.

c.                                  Modem – telefoniliini kaudu saab teise arvutiga andmeid vahetada.

d.                                  Kõlarid, kõrvaklapid.

Arvuteid on võimalik ühendada arvutivõrku (network). Peaarvuti (server) jaotab tarkvara laiali haabi kaudu. Sel juhul toimub salvestamine serveris ja saab kasutada suvalist arvutit.

KORPUS (arvuti) – sisaldab

1.                   Protsessorit (“arvuti süda”)- ränikristallil mikroskeemid (ei näe), ühendatud arvuti emaplaadiga; töökiirust näitab taktsagedus: 25-100-200 MHz.

2.                    Mäluseadmeid

a.                                  Püsimälu (ROM) – sisaldab infot arvuti alglaadimiseks, ei saa muuta.

b.                                  Muutmälu (RAM, operatiivmälu) – säilitatakse tööks vajalikke andmeid, võimaldab tööd teha, tühjeneb arvuti väljalülitamisel.

c.                                  Kõvaketas (hard disk) sarnaneb CD-ga, aga väiksem ja metallist; säilitab programme ja andmeid; signaallamp.

d.                                  Disketiseade (floppy) – disketi lugemiseks või sinna salvestamiseks.

e.                                  Kompaktkettaseade (CD-ROM) – andmete lugemiseks CD-lt.

Mälumahu mõõtühik on bait – ühe märgi salvestamiseks vajalik infohulk.

1 bait = 8 bitti. Arvuti kasutab kahendsüsteemi (teie tunnete 10 numbrit, arvuti ainult 2 numbrit).
1 - elektriimpulss, 0 - ei ole impulssi.

Näide:

0 => 0000 0000
1 => 0000 0001
2 => 0000 0010
3 => 0000 0011
4 => 0000 0100

1 kB (K) = 210 baiti = 1024 baiti
1 MB = 1024 kB = 1 048 576 baiti
1GB = 1024 MB
Kõvakettad 2,1GB, 3,2 GB
Diskett 1,4 MB (~ 700 lk masinkirja)
CD ~600 MB (1 CD = 500 disketti)
Operatiivmälu (RAM) 8,16,32,64 MB

3.      TARKVARA

Programm – arvutile arusaadavas (programmeerimis)keeles kirjutatud järjestatud toimimiskorraldused ülesande sooritamiseks;

Jagunevad:

1.                    operatsioonisüsteemid (Windows 98, WindowsNT, Unix)

2.                    tarbe- ehk rakendusprogrammid (MS Word, MS Excel, MS Access jne. )

3.                    töökeskkonnad (Norton Commander)

          

4.      Hiire kasutamine

·         klõps (click) – objekti märgistamiseks, menüükäsu sisestamiseks, kursori fikseerimiseks

·         topeltklõps (double click) – programmide käivitamiseks, faili avamiseks

·         paremklõps (right click) - avab menüü, milles on antud objektiga sooritatavad tegevused

·         lohistamine (dragging) – hiire liigutamine klahvi all hoides.

5.      Aknaoperatsioonid

 Akna peitmiseks (Minimize). Akna uuesti esiletoomiseks klõpsuta ekraani allservas tegumiribal oleval vastava (programmi)akna nimel.

 Akna vähendamiseks (Restore). Vähendatud akna mõõtmeid saab muuta, kui viia kursor akna servale või nurka, kus see muutub kahe otsaga nooleks, ja seejärel hiire vasakut klahvi all hoides sikutada akna serva soovitud suunas. Akna nihutamiseks vajuta hiire vasak klahv alla programmiakna sinisel tiitelribal ja lohista aken soovitud kohta.

 Akna suurendamiseks täismõõtmeteni (Maximize).

 Akna sulgemiseks (Close).

Mitme (programmi)akna paralleelsel kasutamisel saab aknaid vahetada, kui klõpsata ekraani allservas tegumiribal oleval vastava (programmi)akna nimel.

6.      Mälumahu mõõtmine

Mälumahu mõõtühik on bait – ühe märgi salvestamiseks vajalik infohulk.

1 kB = 1024 baiti

1 MB = 1024 kB

1GB = 1024 MB

7.      Kettaseadmed

Kõvaketas (hard disk, HDD) - säilitab arvutis programme ja andmeid; 2 - 20 GB

Diskett e. flopi (floppy, FDD) – andmete transportimiseks; 1,4 MB

Kompaktketas (CD, CD-ROM) – (multimeedia)programmide salvestamiseks; 650 MB

8.      Kettaseadmete tähistamine

Lokaalsed kettad: A:\ - flopi, C:\ - kõvaketas, D:\ - CD-ROM

Võrgukettad (meie serveris): H:\ - homes (kodukataloog), J:\ - msoffice (Microsoft Office'i pakett), O:\ - opetaja (õpetajate materjalid)

9.      Faili nimi, faili nime laiend.

Fail (file) - dokument, programm.

Faili nimi ei tohiks sisaldada tühikut, punkti ja eesti täpitähti (öäõü).

Igal failitüübil on kindel laiend. Näiteks: *.doc - Word'i fail, *.xls - Excel'i fail, *.exe - programmifail. Tärn tähendab suvalist märgikombinatsiooni (faili nime). Tavaliselt on faililaiendid varjatud.

10.         Failisüsteem. Liikumine kaustapuus.

Kaust (folder) - failikogum.

Iga fail või kaust kuvatakse failisüsteemi akendes ikoonina, mille all on faili või kausta nimi. Faili- või kaustaoperatsioonide ajal tuleb märgistamiseks klõpsata ikoonil, mitte nimel.

Töölaua (desktop) ikoonil My Computer topeltklõpsu tegemisel avaneb aken, kus on eraldi ikoonidena toodud kõik kasutusel olevad kettaseadmed + kaustad Control Panel ja Printers.

Kettaseadme, kausta või faili avamine (ja programmi käivitamine):

1.        topeltklõps

2.       paremklõps > Open

 Kaustapuus üles (juure poole) liikumine: klõps tööriistaribal nupul Up.

11.         Uue kausta loomine

1.       paremklõps akna valgel pinnal > New > Folder > sisestada kausta nimi > Enter

2.       File > New > Folder > sisestada kausta nimi > Enter

12.         Kausta sisu erinevad kuvamisviisid

View >

suured ikoonid
väiksed ikoonid
loetelu
detailid (faili suurus)

13.         Failide järjestamine kaustas

1.       paremklõps akna valgel pinnal > Arrange Icons > by Name (Date, Size, Type)

2.       View > Arrange Icons > by Name (Date, Size, Type)

14.         Faili või kausta nime muutmine

1.        paremklõps ikoonil > Rename > sisesta uus nimi > Enter

2.       märgista ikoon > File > Rename > sisesta uus nimi > Enter

15.         Failide ja kaustade kopeerimine ja ümberpaigutamine.

Fail või kaust tuleb eelnevalt hiireklõpsuga märgistada. Märgistada saab ka mitut kausta või faili. Mitme faili märkimiseks hoia all Ctrl- klahvi ja klõpsuta failidel. Kõikide failide märgistamiseks vali Edit-menüüst Select All.

Kopeerimise (Copy) korral jääb fail ka vanasse kohta alles, ümberpaigutamise e. lõikamise (Cut) korral ei jää.

1.        märgista fail hiireklõpsuga ning kasuta käsku Copy või Cut. Seejärel ava kaust, kuhu soovid faili viia ning anna käsk Paste. Nende käskude kasutamiseks on kolm võimalust:

a.          paremklõpsuga ikoonil avanev hüpikmenüü

b.          nupud

c.          menüü Edit

2.        ava ja paiguta kõrvuti mõlemad kaustad ning lohista hiirega (ühelt kettalt teisele fail kopeeritakse ja ühe ketta eri kaustade vahel paigutatakse lihtsalt teise kohta ümber nii, et eelmisest kaustast ta kustutatakse).

16.         Faili salvestamine flopikettale.

1.        paremklõps ikoonil > Send To > 3½ Floppy (A)

2.        kasuta käske Copy ja Paste

3.        ava korraga mõlemad kaustad (A: ja kaust, kus on kopeeritav fail) ja lohista hiirega

17.         Faili või kausta kustutamine

Kõigil juhtudel küsitakse kustutamise kohta kinnitust (Are jou sure want to send ... to the Recycle Bin?). Kui soovid kustutada, siis vasta Yes, vastasel korral No.

1.        paremklõpsuga ikoonil avanevast menüüst valida Delete

2.        märgista ja vajuta klahvi Delete

3.        lohista ikoon prügikasti

NB! Prügikasti tühjendamiseks tee tema peal paremklõps ning vali avanevast menüüst Empty Recycle Bin

18.         Arvuti taaskäivitamine programmi "kinni jooksmisel"

1.        Vajuta korraga klahve Ctrl+Alt+Del > avanevas aknas märgista programm, mille nime järel on not responding > End Task (kui see ei aita, siis korrata ja valida käsk Shut Down).

2.        Vajuta arvuti korpusel Reset - nuppu.