23 | 10 | 2017

Põhikooli astujale

Türi Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

§ 1. Reguleerimisala
(1) Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord on sätestatud haridus- ja teadusministri  19. augusti 2010 määruses (edaspidi määrus) nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.
(2) Türi Põhikooli (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtu kord on dokument, mis reguleerib õpilaste vastuvõttu haridus- ja teadusministri määrusega reguleerimata küsimustes.

§ 2. Elukohajärgne kool
(1) Kool võtab vastu kõik isikud, kelle jaoks kool on elukohajärgne kool Türi Vallavalitsuse kehtestatud elukohajärgse kooli määramise tingimustel ja korras.
(2) Vabade kohtade olemasolul võib kool vastu võtta ka isikuid, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

§ 3. Kooli vastuvõtmise taotluste esitamine
(1) Taotluse 1. klassi vastuvõtmiseks saab esitada kooli kantseleis alates 1. märtsist.
(2) Taotlusi võetakse vastu tööpäevadel alates lõikes 1 nimetatud kuupäevast.
(3) Õppeaasta kestel kooli vahetamisel tuleb taotlus esitada viie tööpäeva jooksul eelmisest koolist lahkumise päevast alates.
(4) Kooli vastuvõtmiseks esitada vormikohane taotlus ( lisa), millele lisada:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) õpilase pilt õpilaspiletile.
(5) Sisseastuja seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
(6) ühest koolist teise üleminekul lisada taotlusele:
1) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte;
2) eelmisest koolist väljastatud direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, õppeveerandi keskel ka hinneteleht.

§ 4. Kooli vastuvõtu otsustamine ja otsusest teavitamine
(1) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor haridus- ja teadusministri määruses sätestatud korras.
(2) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse taotlejat kahe tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest asutuse dokumendiregistris.

 KINNITATUD
 Türi Põhikooli direktori 28. veebruari 2011
 käskkirjaga nr 5

MUUDETUD

Türi Põhikooli direktori

20.06.2014 käskkirjaga nr 196


Türi Põhikooli õpilaste vastuvõtt
kooli kantseleis
suvel tööpäevadel kell 8.00 - 14.00

Taotlus kooli astujale

 

Share