17 | 08 | 2018

Karjääriõpe

Meie kool toetab õpilasi karjääri kujundamisel.

Tänapäeval sõna KARJÄÄR ei tähenda kitsalt töise tegevusega seotud ühesuunalist, ainult ülespoole kulgevat ametiredelit, vaid seondub inimese tegutsemise ja arenguga erinevate elurollide (elukutse, perekond, vaba aeg jne.) valguses.

Karjääriplaneerimiseks vajalikud baasoskused saab iga soovija omandada koolis õpingute osana. Noorel inimesel on päevakorral elutähtsad küsimused – kuidas ühendada oma unistused, huvid, võimed ja samas omandada kutse, millel on tulevikus perspektiivi.

Karjääriõppe eesmärgiks on aidata õpilasel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Karjääriõppe sihtrühmadeks on õpilased, lapsevanemad, elukestva õppe alal ka õpetajad.

Prioriteetsed rühmad on iga kooliastme viimase klassi õpilased.

Koolis tagatakse karjääriteenuste kättesaadavus järgmiselt:
•    Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ sisu ja eesmärke arvestatakse kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel. Sellest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte.
•    Tunnivälise tegevuse käigus toimuvad projektipäevad koolis, õppekäigud, kutsepäevad ettevõtetes toetavad karjääriotsuste tegemist.
•    Karjääriõpe on korraldatud teoreetilise  ja praktilise õppena, mille raames õpilane omandab karjääri planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised ning elukestvaks õppeks valmisolekut soodustava hoiaku.
•    Karjäärinõustamisteenus tagatakse õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale koostöös lähima nõustamiskeskusega.

INFO KOOLIST:

1. klassijuhatajalt

2. karjäärikoordinaatorilt

KESKUSEST:

Rajaleidja keskusest (Pärnu 54, Paide) - karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialist www.rajaleidja.ee

INTERNETIST:

·         http://www.rajaleidja.ee/ – portaal kooli ja elukutset valiva või karjääri planeeriva inimese jaoks

·         http://www.tulevikuredel.ee/ – karjäärikeskuse koduleht

·         http://www.innove.ee/ – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse koduleht

·         http://www.tta.ee/ – töötukassa koduleht

·         http://www.taskuraha.info/ – noorte tööportaal

·         http://sekretar.ee/ – info dokumendihalduse, personalitöö jms kohta

1. Teatmik "Abiks otsustajale - kutseõppevõimalused 2010/2011" http://www.rajaleidja.ee/abiksotsustajale

2. Vihik „Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?“ Eesti Töötukassa vihik (2009). Esimeses osas leiad harjutused ja mõtlemisülesanded, mis aitavad hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda isiksuseomadustes, oskustes ja väärtustes. Seejärel saad vaadata, millised on sinu karjäärialased eelistused. http://www.rajaleidja.ee/?id=102703

KIRJANDUSEST:

·         Ärietikett. Kuidas saavutada eeliseid konkurentsis. (TEA 1997)

·         P. Jamnes, K. Savisaar. Karjäär – redel või tee? (Koolibri, 1998)

·         L. Janda. Karjääritestid (Elmatar, 2000)

·         R.N. Bolles. Mis värvi on sinu langevari: tööotsija käsiraamat 2000. (AS Ühiselu, 2000)

·         M. Farr. Vali endale õige elukutse. (Avita, 2000)

·         T. Hindle. Töölevõtuvestlus. 2000

·         K. Karu. Kuidas valida õige tee tulevikku – karjääri planeerimisest ja õppimisvõimalustest kooli lõpetajatele. 2001

·         T. Saar. Kuidas võita maailma parim töökoht. (EE Kirjastus 2005)

·         T. Saar. Karjääri keerdtrepp – kuidas kujundada meelepärast tööelu. (Äripäeva Kirjastus 2006)

·         Tulevik algab täna. (Tööturuamet, 2001)

·         Tööotsimistreener. (Tööturuamet, 2001)

Share