25 | 09 | 2018

Tänane kool

Türil on kooliharidust antud  üle 300 aasta. Türi Põhikooli sünniaeg on 1. september 2011.

Türi Põhikool  on  510 õpilasega kool. Töö toimub kahes hoones: algklasside majas  (1924.a)  ja suures majas(1970. a).
 

Türil on kooliharidust antud  üle 300 aasta.
 
Klassikomplekte on 31. Koolis töötab 57 õpetajat,  kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog.
 
Türi Põhikool on liitunud "Tervist edendava kooli" (TEK) projektiga ja on HITSA koolituskeskus.
 
Esimeses kooliastmes kasutatakse  Hea Alguse metoodika põhimõtteid, suurt tähelepanu pööratakse avastus- ja aktiivõppele. Koolil on head suhted ajakirja „Hea Laps“ ja „Täheke“ toimetajatega. Osaleme ajakirjade poolt korraldatavatel konkurssidel.  Lisaks riiklikule õppekavale õpitakse informaatikat, ettevõtlikkusõpet, rütmikat, tantsu,  loovust  jt. Tähtsustatud on võõrkeeleõpe.
 
Meie õpilased osalevad heategevuses ("Väike heategu" ja "Kevadlill") ning kooli poolt läbiviidavates projektides "Reipalt koolipinki", "Kaitse end ja aita teist",  "Suitsuprii klass", RMK projektid, rahvusvaheline koolide koostööprojekt eTwinning, „Hoia metsa“ ja „Vanapaber“. Aktiivselt tegutseb tugiõpilasliikumine TORE.
 
Koolis on heal järjel huvialane tegevus. Töötab hulgaliselt aine- ja huviringe. Õpilasomavalitsus osaleb kooli igapäevaelu korraldamises. Toimub loengute sari „Kuulsus koolis“, erinevad projektipäevad, klassidevahelised mälumängud, võistlused, ainenädalad ja -päevad. Oma tegevusi jäädvustatakse ajaveebis.
 
Türi Põhikool on kool, kus õppe-kasvatuseesmärgid tulenevad lapse arenguvajadustest, kooli eripärast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi ja võimalusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

Meie põhiväärtused

Tahame õppida ja areneda
Ühendame rõõmud ja jagame mured
Rõhutame algatust, loovust ja oma tee otsinguid
Ise loome turvalise ja sõbraliku keskkonna

Pühendume eesmärkide saavutamisele
Õhutame õhinaga õppima
Hindame otsustusvõimet ja vastutustunnet
Imetleme isikupärasust ja omanäolisust
Kaasajastame ja kujundame oma ümbrust
Oleme loodussõbralikud ja ettevõtlikud
Oleme hoolivad koostööpartnerid
Loome traditsioone ja hoiame järjepidevust
 

Share