17 | 08 | 2018

Kiusamise vastu - KIV

Meie kool on arvatud KIVa programmi.

KiVa tähendab kiusamise vastu. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt 2006-2009 väljatöötatud teaduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Soomes rakendavad KiVa programmi peaaegu kõik algkoolid.

2013.-2014. õppeaastast viib Sihtasutus Kiusamise Vastu läbi KiVa programmi rakendamise pilootprojekti kahekümnes Eesti koolis (1-6. klass).

Kontakt: https://www.facebook.com/Kivaeesti

2013/2014 õppeaastast rakendatakse Türi Põhikoolis kiusamisvastase programmi eeluuringute osa. Programmis uuritakse 1-6 klassi õpilaste  kogemusi ja arvamusi, mis on seotud kiusamisega. Käesoleval õppeaastal küsitletakse õpilasi kahel korral- septembris ja mais. Küsitlus viiakse läbi arvutiklassis ja on anonüümne. Ühegi lapse isikuandmeid ega kooli nime tulemustega seoses ei avalikustata. Saadud tulemuste põhjal tehakse üldised kokkuvõtted.

KiVa programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;

2) kaasab kõik osapooled - kooli personal, õpilased, lapsevanemad;

3) selle tõhusust mõõdab teaduspõhine iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas,  vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus, vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus, suhtekliima kaaslastega on paranenud.

Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net.

Igas koolis on töörühm – KiVa-meeskond. Nemad sekkuvad koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumitesse.

Türi Põhikooli KIVa meeskond on:

Helmut Bachman- sotsiaalpedagoog
Evely Siimsoo- klassijuhataja
Merit Puna- huvijuht
Ellen Roosileht- klassiõpetaja
Piret Männilaan- klassijuhataja

Kui Sul on tekkinud küsimusi või soovid saada rohkem informatsiooni KIVa projekti kohta Türi Põhikoolis siis võta ühendust kooli KIVa meeskonna liikmetega.

Share